รายการขอใช้ห้องประชุมเดือนนี้

เวลาห้องจองใช้เพื่อสถานะการจอง
23 ก.ย. 2563 / 08:30 - 12:00ห้องประชุมกาหลงประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ ครั้งที่ 4/2563อนุมัติ
23 ก.ย. 2563 / 08:30 - 12:00ห้องประชุมบุหงาประชุมซักซ้อมงบประมาณ พ.ศ.2564อนุมัติ

รายการขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่เดือนนี้

เวลาจองใช้เพื่อสถานะการจอง
20 ก.ย. 2563 / 06:00 - 14:00งาน Bike & Taste Fruite Festival 2020อนุมัติ
28 ก.ย. - 30 ก.ย. 2563งานการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน อำเภอควนกาหลงอนุมัติ
12 ก.ย. - 15 ก.ย. 2563กกกกกกกรอ
13 ธ.ค. 2442 - 17 ก.ย. 2442เพื่อใช้ในงานมัสยิดอนุมัติ
22 ก.ย. - 24 ก.ย. 2563มัสยิดอนุมัติ
25 ก.ย. - 27 ก.ย. 2563ใช้งานมัสยิดอนุมัติ