รายการขอใช้ห้องประชุมเดือนนี้

เวลาห้องจองใช้เพื่อสถานะการจอง
14 ธ.ค. 2561 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกใช้เพื่อประชุม ก.จ.จ, ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัดสตูลรอ
14 ธ.ค. 2561 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกใช้เพื่อประชุม ก.จ.จ. , ก.ท.จ และ ก.อบต.รอ
12 ธ.ค. 2561 / 08:30 - 12:00ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเพื่อเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รอ
12 ธ.ค. 2561 / 08:30 - 12:00ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเพื่อเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รอ
12 ธ.ค. 2561 / 08:30 - 12:00ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเพื่อเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รอ
12 ธ.ค. 2561 / 08:30 - 12:00ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเพื่อเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รอ
12 ธ.ค. 2561 / 13:00 - 16:00ห้องประชุมไข่มุกเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนอบจ.สตูลรอ
17 ธ.ค. 2561 / 13:30 - 16:30ห้องประชุมบุหงาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นอบจ.สตูล และประชาคมท้องถิ่นรอ
11 ธ.ค. 2561 / 13:00 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนอบจ.สตูลรอ
11 ธ.ค. 2561 / 08:30 - 12:30ห้องประชุมไข่มุกเพื่อประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลรอ
12 ธ.ค. 2442 - 6 ธ.ค. 2442ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินประจำปี สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561รอ
12 ธ.ค. - 6 ธ.ค. 2561ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินประจำปี สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561รอ
26 ธ.ค. 2561 / 08:30 - 17:30ห้องประชุมบุหงาเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลรอ
12 ธ.ค. 2561 / 08:30 - 12:30ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินประจำปี สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561รอ
27 ธ.ค. 2561 / 13:00 - 16:00ห้องประชุมไข่มุกประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสตูลรอ
18 ธ.ค. 2561 / 08:30 - 16:30ห้องประชุมไข่มุกโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ถนนสายพหุวัฒนธรรมเมืองสตูล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2562” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกำหนดประชุมสัมมนาฯ ครั้งที่ 1รอ

รายการขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่เดือนนี้

เวลาจองใช้เพื่อสถานะการจอง
3 ต.ค. - 26 ธ.ค. 2561เพื่อบริการประชาชนที่มาซื้อขายในตลาดทุกวันพุธรอ