หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
210
ทั้งหมด : 
6200859
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : 1 พฤษภาคม 2562 อบจ.สตูล ขนส่งขยะอันตรายจำนวน 3.4 ตัน ไปยังโรงงานกำจัดขยะอันตราย เพื่อกำจัดอย่างถูกวิธีเป็นมิตรก

ที่ศูนย์รวบรวมและขนส่งขยะอันตราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานการปล่อยรถขนถ่ายขยะอันตรายชุมชนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1 โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 50 คน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวว่าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล ตามโครงการจัดการขยะอันตรายจังหวัดสตูล เพื่อรวบรวมส่งต่อไปกำจัดอย่างถูกวิธีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถรวบรวมได้ จำนวน 3,339.6 กิโลกรัม ซึ่งขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอันตราย หากกำจัดไม่ถูกวิธีจะส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม ได้แก่ หลอดไฟ , อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ , ตลับหมึก และถ่านไฟฉาย/แบตเตอรี่ , กระป๋องสเปรย์/กระป๋องสารเคมี , ภาชนะบรรจุยา และเวชภัณฑ์หมดอายุ โดยรวบรวมส่งต่อไปยังโรงกำจัดขยะอันตรายศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ต่อไป ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เตรียมรวบรวมปริมาณขยะอันตรายในจังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดสตูลมีสารตกค้างจากขยะอันตรายน้อยที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนในอนาคต

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 19/06/2562 เวลา 08:44:39