Link หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ : 
257
ทั้งหมด : 
6204459
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : พิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ โดยมีกิจกรรมในงานดังนี้ 1.กิจกรรมออกบัตรคนพิการ โดย พญ.ซัลมา มาลินี  2.กิจกรรมแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน 3.กิจกรรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิ์คนพิการ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล 4.กิจกรรมคัดกรองเบาหวานความดัน รพ.สต.แป-ระ 5.กิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชมผู้สูงอายุ ชมรมคนพิการ ตำบลแป-ระ ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสตูล เป็นเงิน 437,180 บาท

 
วันที่ : 06/11/2562 เวลา 21:49:55