นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
156
ทั้งหมด : 
6200805
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 26 กันยายน 2562

รายละเอียด :

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 26 กันยายน 2562
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
-----------------------------

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

     ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 2/2562
ระเบียบวาระที่ ๒ - รับรองรายงานการประชุม สภา อบจ.สตูล มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ

     สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 และ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3 - กระทู้ถาม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 - เรื่องที่เสนอใหม่
     5.1 ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภครายการค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สต.ถ.1-0067 แยกทางหลวง 416 - บ้านนาแก้ว อ.ควนโดน , อ.ท่าแพ งบประมาณ 9,286,000.- บาท สภา อบจ. สตูล มีมติเห็นชอบอนุมัติ
     5.2 ญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบเหลือจ่าย) เพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ของส่วนราชการในสังกัด หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 9,447,650.- บาท สภา อบจ.สตูล มีมติเห็นชอบอนุมัติ
     5.3 ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 226,600 .- บาท สภา อบจ.สตูลมีมติเห็นชอบอนุมัติ
     5.4 ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองแผนและงบประมาณ กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6) กองพัสดุและทรัพย์สิน กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 91 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,552,650.- บาท สภา อบจ.สตูล มีมติเห็นชอบอนุมัติ
     5.5 ญัตติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบเหลือจ่าย) เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ของกองช่าง ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างถนนและปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนถนนของ อบจ.สตูล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนที่สัญจรไป-มา และเพื่อให้การบริหารงบประมาณเหลือจ่ายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด งบประมาณ 9,950,000.- บาท สภา อบจ.สตูล มีมติเห็นชอบอนุมัติ
     5.6 ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,950,000.- บาท สภา อบจ.สตูล มีมติเห็นชอบอนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 6 - เรื่องอื่น ๆ ได้มีสมาชิกสภา อบจ. สตูล อภิปราย

 
วันที่ : 28/9/2562

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล