นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
157
ทั้งหมด : 
6200806
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : การประชุมสภาฯ อบจ.สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
------------------------------
ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กองแผนและงบประมาณแจ้งการประเมินผลการประเมินตนเองการจัดบริหารสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พ.ศ.2562 
1.2. กองแผนและงบประมาณแจ้งประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 แก้ไขครั้งที่ 1/2562 
ระเบียบวาระที่ ๒ - รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 3 - กระทู้ถาม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 - เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่สอง มีมติผ่านวาระที่สอง และวาระที่สามให้ตราเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณ 330,000,000.- บาท 
ระเบียบวาระที่ 5 - เรื่องที่เสนอใหม่ 
ญัตติ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ของกองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมสร้างถนนที่อยู่ ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่สัญจรไป - มา จำนวน 5 สายทาง งบประมาณรวมทั้งสิ้น 20,793,000.- บาท เห็นชอบอนุมัติ 
ระเบียบวาระที่ 6 - เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008306749025

 
วันที่ : 15/8/2562

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล