นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
254
ทั้งหมด : 
6204456
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : เรียกและประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

ตามมติที่ประชุมสภา อบจ.สตูล เมื่อคราวประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 มีกำหนด 45 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 

 
วันที่ : 27/06/2562 เวลา 08:18:32