นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
358
ทั้งหมด : 
6204560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ปี 62 (บริบทอบจ.กับการพัฒนาประเทศในยุคThailand 4.0)

อบจ.สตูล โดยกองกิจการสภาฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร บริบทองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2561 ณ อบจ.สตูล จ.เชียงใหม่ และจ.ลำพูน โดย ผศ.จุมพล  ชื่นจิตต์ศิริ วิทยากรจาก มอ.หาดใหญ่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานโดยศึกษาเรียนรู้จาก อปท.อื่น และพื้นที่ที่ต่างกัน เกิดความรักสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน เป็นต้น

 
วันที่ : 06/02/2562 เวลา 14:45:39