นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
352
ทั้งหมด : 
6204554
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : โครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อบจ.สตูล โดยกองกิจการสภาฯ ได้จัดโครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2561 ณ ภาคกลางและต่างจังหวัด โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำศาสนาอิสลาม ครูสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานอบจ.สตูล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ ในการบริหารจัดการท้องถิ่น แลกเปลี่ยนแนวคิดด้านอิสลามศึกษา มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

 
วันที่ : 04/02/2562 เวลา 14:25:06