นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
288
ทั้งหมด : 
6204490
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

กำหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ.2560  มีกำหนด  45  วัน  นับตั้งแต่วันที่  3  กรกฎาคม  2560  ถึง  16  สิงหาคม  2560

 
วันที่ : 03/07/2560 เวลา 14:33:51