นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
19
ทั้งหมด : 
6179142
อำนาจหน้าที่
 
 อำนาจหน้าที่

งานเกี่ยวกับการประชุมสภา อบจ.

งานเกี่ยวกับการประชุมกรรมการต่างๆ

งานจัดระเบียบวาระการประชุมสภา อบจ.

งานจัดทำระเบียบวาระการประชุมกรรมการ

งานจัดทำรายงานการประชุม

งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา

งานเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมาย
งานเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถาม

งานสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภา อบจ.

งานเลขานุการประธาน/รองประธาน

งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย