นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
39
ทั้งหมด : 
6179162
 
 ทำเนียบบุคลากร


นางสาวเสาวณีย์ แซ่จิว
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.


นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการประชุม

นางอภิญญา ถีระวงศ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายกิจการสภา อบจ.

นายบุญเลิศ อบทอง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นายมารุต โขขัด
ผู้ช่วยนักจัดงานทั่วไป

นางจิญมน แสงจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวบุษยรัตน์ บัวดวง
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นายเจษฎา กาสาเอก
ผู้ช่วยนักจัดงานทั่วไป

นายสุเรน ตาเดอิน
ผู้ช่วยนักจัดงานทั่วไป

นายปรีชา อ่อนประชู
ผู้ช่วยนักจัดงานทั่วไป

นางสาวปาริฉัตร ทองอินทร์
ผู้ช่วยนักจัดงานทั่วไป

นายสมศักด์ กาเส็มสะ
ผู้ช่วยนักจัดงานทั่วไป

นายสุกิจ สามี
ผู้ช่วยนักจัดงานทั่วไป