นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
144
ทั้งหมด : 
6200793
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

สรุปผลการประเมินโครงการ อบจ.พบประชาชน 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ โรเรียนบ้านนาแก้ว อำเภอท่าแพ
(วันที่ : 20/11/2557 เวลา 15:39:39)
สรุปผลการประเมินโครงการ อบจ.พบประชาชน 2557 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านเขาจีน อำเภอเมือง
(วันที่ : 20/11/2557 เวลา 15:06:34)
สรุปผลการประเมินโครงการ อบจ.พบประชาชน 2557 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง อำเภอควนโดน
(วันที่ : 20/11/2557 เวลา 14:34:42)
สรุปผลการประเมินโครงการ อบจ.พบประชาชน 2557 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ณ สวนสาธารณะเทศบาลบ้านท่าอ้อย อำเภอทุ่งหว้า
(วันที่ : 20/11/2557 เวลา 14:19:41)
สรุปผลการประเมินโครงการ อบจ.พบประชาชน 2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านนางแก้ว อำเภอละงู
(วันที่ : 20/11/2557 เวลา 12:28:58)
สรุปผลการประเมินโครงการ อบจ.พบประชาชน 2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ ต.ตันหยงโบ
(วันที่ : 20/11/2557 เวลา 11:43:46)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557
(วันที่ : 19/11/2557 เวลา 15:58:34)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557
(วันที่ : 19/11/2557 เวลา 15:35:15)
รายงานผลการประเมินความพีงพอใจการประชุมสภาสภา อบจ.สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
(วันที่ : 19/11/2557 เวลา 15:24:24)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557
(วันที่ : 19/11/2557 เวลา 15:09:13)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการประชุมสภา อบจ. สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557
(วันที่ : 19/11/2557 เวลา 15:01:19)
ความโปร่งใสโครงการ อบจ.พบประชาชน 58
(วันที่ : 10/11/2557 เวลา 15:36:20)
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(วันที่ : 27/06/2557 เวลา 16:18:52)
โครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(วันที่ : 27/06/2557 เวลา 15:51:02)