นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
246
ทั้งหมด : 
6200895
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
(วันที่ : 12/01/2560 เวลา 19:44:48)
เรียกและประกาศเปิดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
(วันที่ : 12/01/2560 เวลา 19:14:36)
โครงการ อบจ.พบประชาชน 2560
(วันที่ : 12/01/2560 เวลา 19:08:39)
อบจ.พบประชาชน 60 ณ โรงเรียนบ้านบูเกตยามู อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
(วันที่ : 23/12/2559 เวลา 08:56:03)
โครงการ อบจ.พบประชาชน 2560
(วันที่ : 30/11/2559 เวลา 11:10:37)
คณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่าย
(วันที่ : 28/10/2559 เวลา 13:47:45)
ประชุมคณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ : 17/10/2559 เวลา 12:22:42)
ประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบจ.สตูล
(วันที่ : 03/10/2559 เวลา 11:07:49)
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
(วันที่ : 29/09/2559 เวลา 10:49:33)
โครงการฝึกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
(วันที่ : 10/09/2559 เวลา 12:50:02)
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
(วันที่ : 10/09/2559 เวลา 11:38:20)
ประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบจ.สตุล
(วันที่ : 10/09/2559 เวลา 11:07:49)
โครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันท์
(วันที่ : 10/09/2559 เวลา 10:51:52)
ประชุมคณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ : 03/12/2558 เวลา 12:17:56)