นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
225
ทั้งหมด : 
6200874
พูดคุยกับนายก อบจ.สตูล | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
ลำดับ
เรื่อง
ผู้เขียน
ว/ด/ป ที่เขียน
1 ตรวจสอบความเดือดร้อนประชาชน นกน้อย 17/5/2557
2 ป้องกันน้ำท่วมจังหวัดสตูล ประชาชน 17/5/2557
3 ขอเชิญตั้งกระทู้ถาม รับฟังปัญหา ร้องเรียน กองกิจการสภาฯ 2/8/2553
1 |