นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
461
ทั้งหมด : 
5369134
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 1 ณ รร.บ้านทุ่งไหม้ อ.ละงู
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 10 ปี 62 รร.บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ต.ปูยู อ.เมือง (27 สค. 62)
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 9 ปี 62 รร. บ้านแป-ระเหนือ อ.ท่าแพ (6 สค 62)
 
 
ตั้งกระทู้
ตรวจสอบความเดือดร้อนประชาชน
ป้องกันน้ำท่วมจังหวัดสตูล
ขอเชิญตั้งกระทู้ถาม รับฟังปัญหา ร้องเรียน
 

 
คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานกองกิจการสภา
ระเบียบสภา อบจ.สตูล ว่าด้วยจริยธรรมสมาชิกสภา อบจ.สตูล พ.ศ.2553
แบบขอเสนอญัตติ
แบบขอเสนอแปรญัตติ
 
 
ภาระหน้าที่ฝ่ายการมีส่วนร่วม
ภาระหน้าที่ฝ่ายกิจการสภา
ภาระหน้าที่ฝ่ายประชุมสภา
 
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
วิธีผูกผ้าเป็นดอก
การจัดดอก Heliconia
การตอนกิ่งในอากาศ Air Layering