นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
309
ทั้งหมด : 
6201881
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 6 ณ รร.บ้านเนินสูง ต.ควนขัน อ.เมือง (27 ส.ค.63)
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 5 ณ รร. บ้านห้วยมะพร้าว อ.ละงู (6 ส.ค 63)
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล
 
 
ตั้งกระทู้
ตรวจสอบความเดือดร้อนประชาชน
ป้องกันน้ำท่วมจังหวัดสตูล
ขอเชิญตั้งกระทู้ถาม รับฟังปัญหา ร้องเรียน
 

 
แบบคำขอหนังสือรับรอง
คำสั่งมอบหมายภารกิจหน้าที่บุคลากรกองกิจการสภา
แผนผังขั้นตอนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาอบจ.สตูล
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับฟังการประชุมสภาอบจ.สตูล
คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 
 
ภาระหน้าที่ฝ่ายการมีส่วนร่วม
ภาระหน้าที่ฝ่ายกิจการสภา
ภาระหน้าที่ฝ่ายประชุมสภา
 
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
วิธีผูกผ้าเป็นดอก
การจัดดอก Heliconia
การตอนกิ่งในอากาศ Air Layering