Untitled Document
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับอุทยานแห่งชาติตะรุเตา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ปศุสัตว์จังหวัดสตูล จัดโครงการรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล ขึ้น เพื่อเป็นการบูรณาการ ร่วมกัน ในการดูแลธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ เป็นการดูแลรักษาคุณภาพชีวิต ของนักท่องเที่ยว อีกทั้ง เป็นการส่งเสริม และ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ในรูปแบบ กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ เพื่อหวังให้การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล มีความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
    1. เพื่อร่วมบูรณาการในการรักษา ธรรมชาติของจังหวัดสตูลให้มีความยั่งยืน
    2. เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณสุนัข และแมวให้ลดน้อยลง 
    3. เพื่อลดปัญหาขยะ และ ปัญหาน้ำเสียบนเกาะหลีเป๊ะ และใต้ท้องทะเลให้มีปริมาณลดน้อยลง
    4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และ ยกระดับสถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัดสตูลให้มีมาตรฐาน

สถานที่ดำเนินการ
    -  กิจกรรมจัดงานแถลงข่าว  ณ จังหวัดสตูล และ
กรุงเทพฯ 
    -  กิจกรรมทำหมันสัตว์บนเกาะหลีเป๊ะ
    -  กิจกรรมประชาคมผู้ประกอบการ เรื่องการกำจัดขยะบนเกาะหลีเป๊ะ
    -  กิจกรรมเก็บขยะ ณ บริเวณชายฝั่งทะเลตามเกาะต่างๆ ในเขตสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่  เกาะอาดัง   เกาะไข่  เกาะราวี  ในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา  และใต้ทะเลตามแนวปะการัง

   
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
    - ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว   สำนักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
    - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง
    - อุทยานแห่งชาติตะรุเตา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    1 แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูลได้รับการดูแล
    2 สุนัขและแมวมีการควบคุมและมีปริมาณลดลง
    3 ปริมาณขยะและปัญหาน้ำเสียลดลง
    4 สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสตูลได้มาตรฐาน และ เป็นที่ยอมรับแก่นักท่องเที่ยว