นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
134
ทั้งหมด : 
6207681
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง ยกเลิกการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนา
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง เลื่อนการจัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง ยกเลิกโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปโครงการ อบจ.สตูล เสนอขอรับงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
 

 
test
คู่มือการปฏิบัติงาน
ฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนฯ และ แบบสำรวจข้อมูลภารกิจฯ
แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา9 วรรคหนึ่ง(8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมู
แบบสำรวจข้อมูลภารกิจที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถ่ายโอนให้แก่ อปท.
 

 
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกองแผนและงบประมาณ
 
 
ตั้งกระทู้
มาตรการชะลอการสอบและการบรรจุจะยกเลิกได้เมื่อไหรค่ะ
เชิญร่วมเสนอปัญหาความเดือนร้อน ความต้องการ ของประชาชน
เชิญร่วมเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงานของกองแผนฯ
 
 
ทำงานกับคอมพิวเตอร์อย่างมีความสุข
‘สมาร์ทโฟน’ภัยร้ายทำลายสุขภาพ
การไหว้แบบไทย
สิ่งที่ควรปฏิบัติ สำหรับคนนอนดึก
ข้อคิดดีๆ