นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
318
ทั้งหมด : 
5979233
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : วันที่ 22 ธ.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2563

รายละเอียด :

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00น. กองแผนฯ โดยฝ่ายติดาม จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ฉบับทบทวนปี 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 3

 
วันที่ : 22/12/2563

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล