นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
328
ทั้งหมด : 
5979243
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : รายงานสรุปความก้าวหน้าโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สต

สายหลัก :

- เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (ครั้งที่ 2) เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 36/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและทางอากาศ (คชก.) มีมติให้ปรับปรุง แก้ไข และเสนอข้อมูลเพิ่มตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข (โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ เป็นผู้รับผิดชอบ)

สายรอง : 

- ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและทางอากาศ (คชก.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

- ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ฯ ต่อจังหวัด เพื่อขอให้กระทรวงมหาดไทยขอความเห็นชอบจากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีภารกิจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง เพื่อนำความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว เสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติ ครม. ต่อไป

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 09/03/2563 เวลา 15:25:28