นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
131
ทั้งหมด : 
6207678
 
 ทำเนียบบุคลากร

นางสาวเสาวลี ชูเกิด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน

นางบุญเรียม มากนวล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล

นางสาวมัลลิกา พันธภาค
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน

นางปุณิกา สุวรรณโณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางจิณัฐนชา พัณณ์ธพสิฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวอริสรา บินหา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน

นางสาวเมริษา ตาเดอิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางจิราพร สมาธิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ

นางนุชลักขณ์ สุขประเสริฐ
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ

นางสาวอังสณา อังสุภานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุธิษา ตั้งเซ่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

นางสาวษาวดี ตันวรางค์กุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนัสเซอร์ สามัญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวณัฐณิชา อนุพงศ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสมศักดิ์ เก็บกาเม็น
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์