นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
33
ทั้งหมด : 
5985777
กองแผนและงบประมาณ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หัวข้อข่าว
ว/ด/ป ที่ประกาศ
สรุปโครงการ อบจ.สตูล เสนอขอรับงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 11/7/2563
ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง ยกเลิกโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบจ.สตูล 7/5/2563
รายงานสรุปความก้าวหน้าโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการถนนเลี่ยงเมืองสตูลฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สต 9/3/2563
ปฏิทินการประชุมคณะทำงานพิจารณาและตรวจสอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่ 23/9/2562
กระบวนการมีส่วนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2562) ของ อบจ.สตูล ฉบับทบทวนปี 2562 25/6/2562
วันที่ 26 มี.ค.62 ประชุมประชาคม โครงการ อบจ.สตูลพบประชน 62 ณ บ้านเกตรี ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล 1/4/2562
กำหนดการตรวจติดตามการดำเนินงานแปลงทดลอง/สาธิตการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต 25/11/2558
ปฏิทินการประชุมพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสตูล ปี2559 28/10/2558
สรุปผลรายงานการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรของกองแผนฯ ประจำเดือน กรกฎา-กันยายน พ.ศ.2558 8/10/2558
แผนการปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 6/11/2557
สรุปผลรายงานการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรของกองแผนฯ ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ.2557 2/9/2557
สรุปผลรายงานการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรของกองแผนฯ ประจำเดือน กุุมภาพันธ์-เมษายน พ.ศ.2557 27/5/2557
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำเดือน มกราคม 2557 5/3/2557
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2556 5/3/2557
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 21/10/2556
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำเดือน กันยายน 2556 21/10/2556
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2556 18/9/2556
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2556 8/7/2556
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2556 23/5/2556
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2556 26/3/2556
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2555 6/3/2556
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 17/12/2555
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระเบียบงานคลังขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสตูล 17/12/2555
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อำเภอ 1 กิจกรรม(เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอละงู) 17/12/2555
ผลการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จังหวัดสตูล ปี 2555 29/11/2555
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 22/10/2555
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำเดือน กันยายน 2555 22/10/2555
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2555 19/9/2555
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 19/9/2555
ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.สตูล 11/9/2555
ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล 11/9/2555
ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบจ.สตูล 11/9/2555
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2555 17/7/2555
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 17/7/2555
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน 7/6/2555
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำเดือน เมษายน 2555 21/5/2555
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำเดือน มีนาึคม 2555 4/5/2555
รายงานประเมินผลโครงการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 29/3/2555
ประเมินผลโครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) 29/3/2555
รายงานประเมินผลโครงการรักษ์เล ป่า ฟ้า สตูล ประจำปี 2555 29/3/2555
ประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2555 29/3/2555
ประเมินผลโครงการการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ 2555 29/3/2555
รายงานประเมินผลโครงการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน (กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ) 29/3/2555
ประเมินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 29/3/2555
ขอเชิญร่วมในพิธีมอบบ้าน"โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน84 พรรษา 26/3/2555
ผังขั้นตอนงานบริการ บำรุง ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ 22/3/2555
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 22/3/2555
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำเดือน มกราคม 2555 15/3/2555
ขอเชิญชวน เที่ยวชมงานมหกรรมแสดงสินค้ายางพารา ครั้งที่ 2 14/3/2555
อบจ.สตูล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา ความต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบจ. 7/2/2555
สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 อำเภอ 1 กิจกรรม(เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอละงู) 6/2/2555
สรุปผลการประเมินโครงการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม ประจำปี 2555 6/2/2555
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2554 24/1/2555
ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 23/12/2554
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2554 15/12/2554
สรุปรายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนฯ ประจำเดือน มกราคม - กันยายน 2554 15/12/2554
สรุปการโอนเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไตรมาสที่ 1 16/11/2554
อบจ.สตูลได้เสนอโครงการจัดการะบบคอมฯ ระดับจังหวัด จำนวน 3 โครงการ 16/11/2554
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตกปลานานาชาติ สตูล หัวโทง ฟิชชิ่งคัพ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2554 15/11/2554
คู่มือการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.สตูล 19/10/2554
ผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 19/10/2554
รายงานผลการประเมินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนมุสลิมฯ 1/9/2554
รายงานผลการประเมินโครงการสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน 1/9/2554
รายงานผลการประเมินโครงการสตูลลีก 2554 1/9/2554
รายงานผลการประเมินโครงการ มหกรรมกีฬาและวิชาการฯ (ตาดีกา) 1/9/2554
รายงานผลการประเมินโครงการงานว่าว 2554 1/9/2554
รายงานผลการประเมินโครงการอบรมวินัยฯ 1/9/2554
รายงานผลการประเมินโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสังกัด อบจ.สตูล 1/9/2554
รายงานผลการประเมินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคประชาสังคม 1/9/2554
รายงานผลการประเมินโครงการ อบจ.พบประชาชน 2554 ครั้งที่ 8 1/9/2554
รายงานผลการประเมินโครงการ อบจ.พบประชาชน 2554 ครั้งที่ 7 1/9/2554
รายงานผลการประเมินโครงการ อบจ.พบประชาชน 2554 ครั้งที่ 6 1/9/2554
รายงานผลการประเมินโครงการ อบจ.พบประชาชน 2554 ครั้งที่ 5 1/9/2554
รายงานผลการประเมินโครงการ อบจ.พบประชาชน 2554 ครั้งที่ 4 1/9/2554
รายงานผลการประเมินโครงการ อบจ.พบประชาชน 2554 ครั้งที่ 3 1/9/2554
รายงานผลการประเมินโครงการ อบจ.พบประชาชน 2554 ครั้งที่ 2 1/9/2554
รายงานผลการประเมินโครงการ อบจ.พบประชาชน 2554 ครั้งที่ 1 1/9/2554
รายงานผลการประเมินโครงการ LA 21 1/9/2554
รายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนและงบประมาณ ประจำปี 2554 เดือนกรกฎาคม 24/8/2554
รายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนและงบประมาณ ประจำปี 2554 เดือนมิถุนายน 24/8/2554
รายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนและงบประมาณ ประจำปี 2554 เดือนพฤษภาคม 24/8/2554
รายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนและงบประมาณ ประจำปี 2554 เดือนเมษายน 24/8/2554
รายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนและงบประมาณ ประจำปี 2554 เดือนมีนาคม 24/8/2554
รายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนและงบประมาณ ประจำปี 2554 เดือนกุมภาพันธ์ 24/8/2554
รายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนและงบประมาณ ประจำปี 2554 เดือนมกราคม 24/8/2554
รายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนและงบประมาณ ประจำปี 2553 เดือนธันวาคม 24/8/2554
รายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนและงบประมาณ ประจำปี 2553 เดือนพฤศจิกายน 24/8/2554
รายงานการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองแผนและงบประมาณ ประจำปี 2553 เดือนตุลาคม 24/8/2554
รายงานผลการประเมินโครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2554 2/8/2554
รายงานผลการประเมินโครงการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี 2554 2/8/2554
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและกลุ่มภาวะเสี่ยง 2/8/2554
ผลการปฏิบัติราชการของกองแผนและงบประมาณประจำปี2553 28/3/2554
สำรวจความต้องการเข้าร่วมอบรม การติดตามและประเมินผล 21/1/2554
ผลการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จังหวัดสตูล ปี 2553 24/11/2553
การให้บริการทางเว็บไซต์ 20/10/2553
ลดขั้นตอนการให้บริการของกองแผนและงบประมาณ 13/10/2553
ผังขั้นตอนการให้บริการเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นอบจ.สตูล 12/10/2553
ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสาธารณะ ของ อบจ.สตูล 11/10/2553
คำสั่งฯ มอบหมายภารกิจหน้าที่ฯ กองแผนและงบประมาณ ลว 2 มิ.ย. 53 18/6/2553
รายงานผลการดำเนินโครงการตามระบบ E-Plan ไตรมาสที่ 1 18/3/2553
กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.สตูล 1/2553 19 มี.ค. 53 18/3/2553
อบจ.สตูล จัดโครงการอบรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล 1-3 ก.พ.53 25/1/2553