นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
35
ทั้งหมด : 
5985779
ทะเบียนคุมงบประมาณ
 
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1 การขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
2 คำสั่งจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ัอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
3 แบบการเสนอโครงการ โครงการปรับสภาพบ้าน ปี 64
4 ตัวอย่างแบบรายงาน โครงการปรับสภาพบ้าน ปี 64
5 แบบฟอร์มค่าเล่าเรียนบุตร
6 คำสั่งมอบหมายภารกิจหน้าที่บุคลากรกองกิจการสภา
7 คู่มือการปฏิบัติงานกองกิจการสภา
8 แบบสำรวจข้อมูลภารกิจที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถ่ายโอนให้แก่ อปท.
9 แบบสำรวจข้อมูลภารกิจที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถ่ายโอนให้แก่ อปท.
10 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา9 วรรคหนึ่ง(8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมู
11 แบบฟอร์ค่าเล่าเรียนบุตร
12 แผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2560
13 ใบสมัครอบรมคอมพิวเตอร์2561
14 แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ในพื้นที่จังหวัดสตูล
15 แบบฟอร์มโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ