นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
147
ทั้งหมด : 
6207694
ทะเบียนคุมงบประมาณ
 
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1 แก้ไขชื่อและเพิ่มเติมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสตูล
2 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 5/2564
3 การขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
4 คำสั่งจังหวัดสตูล เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ัอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
5 แบบการเสนอโครงการ โครงการปรับสภาพบ้าน ปี 64
6 ตัวอย่างแบบรายงาน โครงการปรับสภาพบ้าน ปี 64
7 แบบฟอร์มค่าเล่าเรียนบุตร
8 คำสั่งมอบหมายภารกิจหน้าที่บุคลากรกองกิจการสภา
9 คู่มือการปฏิบัติงานกองกิจการสภา
10 แบบสำรวจข้อมูลภารกิจที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถ่ายโอนให้แก่ อปท.
11 แบบสำรวจข้อมูลภารกิจที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐถ่ายโอนให้แก่ อปท.
12 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานฯ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา9 วรรคหนึ่ง(8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมู
13 แบบฟอร์ค่าเล่าเรียนบุตร
14 แผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2560
15 ใบสมัครอบรมคอมพิวเตอร์2561