นางสาวเสาวลี   ชูเกิด
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
30
ทั้งหมด : 
5985774
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564
(วันที่ : 17/03/2564 เวลา 14:58:11)
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/ 2564
(วันที่ : 16/03/2564 เวลา 13:58:00)
วันที่ 3 มี.ค.64 ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (Tern of Referrence :TOR)โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(วันที่ : 05/03/2564 เวลา 05:23:23)
วันที่ 2 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. ฝ่ายติดตามฯ จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน( tor) โครงการจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้อง ผอ.กองแผนฯ
(วันที่ : 02/03/2564 เวลา 04:30:38)
ต้อนรับสมาชิกสภา อบจ สตูลวันแรกของการปฏิญานตน
(วันที่ : 09/02/2564 เวลา 04:06:47)
กิจกรรมการเลือกตั้ง ส อบจ/ นายก อบจ ปี 2563
(วันที่ : 14/01/2564 เวลา 23:34:09)
วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ครั้งที่1/2564
(วันที่ : 08/01/2564 เวลา 00:08:47)
วันที่ 22 ธ.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 3/2563
(วันที่ : 22/12/2563 เวลา 11:14:37)
วันที่ 3 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.วังประจัน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(วันที่ : 03/12/2563 เวลา 16:15:36)
การรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ.สตูล (วันที่ 2 - 6 พ.ย.63)
(วันที่ : 09/11/2563 เวลา 10:40:18)
เข้ารับการประเมินโครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบจ.สตูล ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (BSC)
(วันที่ : 28/10/2563 เวลา 14:48:14)
วันที่ 26 ต.ค. 63 ซักซ้อมการทำงานร่วมกันโดยใช้งาน google drive
(วันที่ : 28/10/2563 เวลา 10:16:28)
วันที่ 22 ต.ค.2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4 ฝ่ายนโยบายและแผนจัดประชุมเพื่อชี้แจงการบันทึกข้อมูลโครงการเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(วันที่ : 22/10/2563 เวลา 14:18:20)
วันที่ 5 ต.ค. 63 ประชุมกองแผนและงบประมาณ ครั้งที่10 ประจำเดือนตุลาคม 2563
(วันที่ : 05/10/2563 เวลา 15:04:50)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ถัดไป