นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
212
ทั้งหมด : 
6200861
 รายละเอียดภาระหน้าที่ของ
 
 

หัวข้อข่าว : ภาระหน้าที่สำนักปลัดฯ

 

งานธุรการ

งานสารบรรณ/จัดทำคำสั่ง ประกาศ

งานเลขานุการผู้บริหาร

งานเลือกตั้ง

งานรัฐพิธี

งานประชาสัมพันธ์

งานข้อมูลข่าวสารทั่วไปและสารสนเทศ

งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

งานประสานหน่วยงานอื่นฯ

งานอื่นที่ไม่มีส่วนราชการใดรับผิดชอบ

งานการเจ้าหน้าที่

งานสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง

งานเลขานุการ ก.จ.จ.

งานพัฒนาบุคลากร

งานนิติการ

งานตราข้อบัญญัติอบจ.ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งานกิจการพาณิชย์การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ.

งานเกี่ยวกับการดำเนินการทางนิติกรรมสัญญา

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

งานป้องกันและบำบัดโรค

งานเกี่ยวกับการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล

งานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการเด็กและเยาวชน คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ

งานรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ ประชาชน

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

งานปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว

งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

งานสำรวจการส่งเสริมการท่องเที่ยว

งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 
วันที่ : 01/09/2553 เวลา 11:31:47