นายประพันธ์  สารานพกุล
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
311
ทั้งหมด : 
6201883
 

นายประพันธ์ สารานพกุล
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางมาเรียม ปะดูกา
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวปัทมกร เจียรตั้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายสามารถ ล่าดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอภิสรา งามสติมาพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสุปราณี ตุกังหัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ธารา ปะดุกา
นิติกร ชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต. ฮาริด เวชสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวฟาตีม๊ะ แก้วสลำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชญาน์นันทน์ จันตระกูล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางศิริพร ทิวไทรสาน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

นายวีระพงษ์ แย้มยินดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายอธิวัฒน์ สันหมุด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสายฝน จันทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายรอบาอัน มานะกล้า
คนงาน

นายรอซีดี แซะอาหลี
พนักงานขับรถยนต์

นายอดิศักดิ์ บินสอาด
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวฐิตาญาดา ชุมจีน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวศุภิกา จูฑะวนิช
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นายชินวัตร ดาแลหมัน
พนักงานขับรถยนต์

นายสอาด สาริปา
พนักงานขับรถยนต์

นายชวัลวิทย์ คงคากุล
พนักงานขับรถยนต์

นายรอเฉด ดาเจ๊ะ
พนักงานขับรถยนต์

นายอิมรอน จอหวัง
พนักงานขับรถยนต์

นายอรรถพร พรหมเมศวร์
พนักงานขับรถยนต์
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

นายอูหมอด มรรคาเขต
นิติกรชำนาญการ
รก.หน.ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

นางมนัชญา ทองประดับ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นางสาวนุชจริยา มรรคาเขต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายจิตกร แก้วนุ้ย
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางสาววรัญญา สันมาแอ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวสมฤทัย สถิตธีรกุล
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

นางชารีด๊ะ โสภีชำนาญการ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน

นางสาวกล้วยไม้ สุขแก้ว
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

นางสาวสุนันทา บุญช่วย
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางสาวสุกัญญา อาดำ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายพชรดนัย รัตนพันธ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

นายทศพล สัญญา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางนุศรา ดาเจ๊ะ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป