นางสาวนารียา หนุนอนันต์
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
341
ทั้งหมด : 
6201913
กองแผนและงบประมาณ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หัวข้อข่าว
ว/ด/ป ที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน สาย หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพง 24/6/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน สายบ้านนางแก้ว-ป่าแก่บ่อหิน 24/6/2564
ประกาศการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ 3 4/6/2564
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด 19 26/4/2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 20/4/2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด ครั้งที่ 2 31/3/2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 18/3/2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 18/3/2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 18/3/2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 18/3/2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 18/3/2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 18/3/2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 18/3/2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 18/3/2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 18/3/2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 18/3/2564
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 18/3/2564
การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 8 รายการ 1/3/2564
ประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการ ป้องกัน ควบคุม รักษา โรคติดเชื้อไวรัส 19/1/2564
รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอลกรีต สายบ้านควนสูง-บ้านปาเต๊ะ 21/10/2563
รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอลกรีต สายบ้านท่าพะยอม หมู่ที่7 ตำบลปากน้ำ อำเ 21/10/2563
รายงานผลการกำหนดราคากลางงานเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอลกรีต สายเลีียบคลองชลประทาน หมู่ 1 ต.คลองขุด 21/10/2563
รายงานผลการกำหนดราคากลางงานซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอลกรีต สายบ้านทุ่งวิมาน-บ้านควนขัน 21/10/2563
รายงานผลการกำหนดราคากลางงานซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอลกรีต สายไร่สาทิต-ผัง44 21/10/2563
รายงานผลการกำหนดราคากลางงานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอลกรีต สายบ้านน้ำร้อน ต.ทุ่งน้ย ควนกาหลง 21/10/2563
รายงานผลการกำหนดราคากลางงานซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอลกรีต สาย บ้านปลักสาวสูง-บ้านทุ่งพัก 21/10/2563
รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอลกรีต สายบ้านยางในคง หมู่ที่ 12 ตำบลละงู 21/10/2563
รายงานผลการกำหนดราคากลงงานก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ 21/10/2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด ครั้งที่ 3 2/7/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 25/6/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(กันยายน) 11/6/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(ตุลาคม)5 11/6/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(ตุลาคม)4 11/6/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(ตุลาคม)3 11/6/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(ตุลาคม)2 11/6/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(ตุลาคม)1 11/6/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(มกราคม)2 11/6/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(มกราคม)1 11/6/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(พฤศจิกายน)3 11/6/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (พฤศจิกายน )2 11/6/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (พฤศจิกายน)1 11/6/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(กุมภาพันธ์)2 11/6/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(กุมภาพันธ์)1 11/6/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(มีนาคม)4 11/6/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(มีนาคม)3 11/6/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(มีนาคม)2 11/6/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563(มีนาคม)1 11/6/2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (พฤษภาคม) 11/6/2563
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 8/6/2563
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 8/6/2563
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 7/6/2563
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 7/6/2563
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 7/6/2563
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 7/6/2563
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 7/6/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านผัง6-บ้านผังปาล์ม5 19/5/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านปลักสาวสูง-บ้านทุ่งพัก 19/5/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าสนามกีฬามาตรฐานแห่งที่2 อบจสตูลโดยวิธีคัดเลือก 19/5/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านควนไสน-คลองละงู 19/5/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านเขาน้อย-ย่านซื่อ 19/5/2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด 15/4/2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด40รายการ 20/3/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด(ครั้งที่2) 8/3/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด 5/3/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด 4/2/2562
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 17/10/2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 24/8/2560
เงื่อนไขจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านซอย 9-ซอย 8 ตำบลควนกาหลง 6/4/2558
ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านซอย 9-ซอย 8 ตำบลควนกาหลง 6/4/2558
ประกาศจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านควนโตีะเหลง-คลองบาราเกตุ 6/4/2558
เงื่อนไขจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านควนโตีะเหลง-คลองบาราเกตุ 6/4/2558
ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านควนโตีะเหลง-คลองบาราเกตุ 6/4/2558
ประกาศจ้างก่อสร้างถนนสายทุ่งอินตี หมู่ที่ 1 บ้านโต๊ะซะ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน 6/4/2558
เงื่อนไขงานก่อสร้างถนน ทุ่งอินตี หมู่ที่ 1 บ้านโต๊ะซะ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน 6/4/2558
ราคากลางก่อสร้างถนน ทุ่งอินตี หมู่ที่ 1 บ้านโต๊ะซะ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน 6/4/2558
ประกาศผลการจ้างถนนสายท่าแพ-ควนกาหลง 27/3/2558
แผนการปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 6/11/2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2535 ถึง 2553 30/6/2557
แผนการปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 28/5/2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 17/4/2557
ประกาศ อบจ.สตูล เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ 25/3/2557
การปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ.2554 4/11/2556
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ.2554 4/11/2556
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 18/10/2554
ประกาศ เรื่องแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 18/10/2554
ประกาศ อบจ.สตูล เรื่องแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 18/10/2554