นางสาวนารียา หนุนอนันต์
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
233
ทั้งหมด : 
4516700
 
 
 
ประกาศจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านซอย 9-ซอย 8 ตำบลควนกาหลง
เงื่อนไขจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านซอย 9-ซอย 8 ตำบลควนกาหลง
ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านซอย 9-ซอย 8 ตำบลควนกาหลง
ประกาศจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านควนโตีะเหลง-คลองบาราเกตุ
เงื่อนไขจ้างก่อสร้างถนนสายบ้านควนโตีะเหลง-คลองบาราเกตุ
 

 
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2558
การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิ่นพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2557
คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 

       ยังไม่มีข้อมูล
 
 
ตั้งกระทู้
ตำแหน่งว่าง
 
 
     ยังไม่มีข้อมูล