นางสาวนารียา หนุนอนันต์
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
65
ทั้งหมด : 
5914261
 
 
 
ประกาศการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการ ป้องกัน ควบคุม รักษา โรคติดเชื้อไวรัส
รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอลกรีต สายบ้านควนสูง-บ้านปาเต๊ะ
รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอลกรีต สายบ้านท่าพะยอม หมู่ที่7 ตำบลปากน้ำ อำเ
รายงานผลการกำหนดราคากลางงานเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอลกรีต สายเลีียบคลองชลประทาน หมู่ 1 ต.คลองขุด
รายงานผลการกำหนดราคากลางงานซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอลกรีต สายบ้านทุ่งวิมาน-บ้านควนขัน
 

 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2558
การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิ่นพ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2557
 

       ยังไม่มีข้อมูล
 
 
ตั้งกระทู้
ตำแหน่งว่าง
 
 
     ยังไม่มีข้อมูล