ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (พ.ศ.2561-2564)

 
 

2.1 วิสัยทัศน์
           “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก  เกษตรยั่งยืน   สังคมน่าอยู่

2.2 ยุทธศาสตร์
           ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
           ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน
           ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง
           ยุทธศาสตร์ที่ 4  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน
           ยุทธศาสตร์ที่ 5  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
           ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข
           ยุทธศาสตร์ที่ 7  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

2.3 เป้าประสงค์
           1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
           2. มูลค่ามวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น
           3. ประชาชนมีคุณภาพที่ดี

2.4 ตัวชี้วัด
           1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
           2. รายได้ประชากรเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
           3. โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
           4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           5. จำนวนศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์หรือฟื้นฟู
           6. ค่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเฉลี่ยสูงขึ้น
           7. จำนวนเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี ยิ่งขึ้น
           8. จำนวนกิจกรรมด้านการป้องกันโรค การควบคุมและสาธารณสุขมีมากขึ้น
           9. จำนวนสนามกีฬาที่ได้รับการพัฒนามาตรฐาน
           10. จำนวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาของ อบจ.

2.5 ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย
รวม 4 ปี พ.ศ.61-64)
จำนวน หน่วยนับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
1. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้มีมาตรฐาน 8 โครงการ
2. จำนวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน 4 โครงการ/กิจกรรม
3. จำนวนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 8 โครงการ/กิจกรรม
4. จำนวนช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 ช่องทาง
5. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นในช่วงปี 40 โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน  
1. จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 4 กลุ่ม
2. จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม กลุ่ม
3. จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่นำผลงานวิจัยด้านการเกษตรไปดำเนินการต่อยอด 8 กลุ่ม
4. จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม 4 กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง  
1. ระยะทางคมนาคมที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
- สร้าง/ซ่อมสร้างปีละ 7 กม.
- ปรับปรุง/ซ่อมแซมปีละ 100 กม.
7
100
กิโลเมตร
2. จำนวนเขื่อนกั้นตลิ่งที่เพิ่มขึ้น 2 โครงการ/กิจกรรม
3. จำนวนสถานีขนส่ง ที่พักผู้โดยสารหรือท่าเทียบเรือที่เพิ่มขึ้น 4 โครงการ/กิจกรรม
4. จำนวนกิจกรรมด้านผังเมืองที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำ 4 โครงการ/กิจกรรม
5. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้ดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุง 8 โครงการ/กิจกรรม
6. จำนวนระบบไฟฟ้า สารสนเทศและการสื่อสารที่เพิ่มขึ้น 4 โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
1. จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 โครงการ/กิจกรรม
2. จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอันตราย 138 เครือข่าย
3. จำนวนพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น:  
1. จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 โครงการ/กิจกรรม
2. จำนวนกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 12 โครงการ/กิจกรรม
3. จำนวนกิจกรรมทางศาสนาที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม 41 โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข  
1. จำนวนกิจกรรมทางการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 4 โครงการ/กิจกรรม
2. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-net ทุกระดับ สูงขึ้น สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดทุกปี  
3. จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 16 โครงการ/กิจกรรม
4. จำนวนกิจกรรมด้านการป้องกันโรค การควบคุมและสาธารณสุข 12 โครงการ/กิจกรรม
5. จำนวนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8 โครงการ/กิจกรรม
6. จำนวนกิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 โครงการ/กิจกรรม
7. จำนวนสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะที่ได้รับการพัฒนา 4 แห่ง
8. จำนวนกิจกรรมการพัฒนาทักษะบุคลากรทางกีฬาและจัดแข่งขันกีฬา 20 โครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  
1. ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมที่เกณฑ์กำหนดเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 60 ร้อยละ
2. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 80 ร้อยละ
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและทักษะในการปฏิบัติงาน 90 ร้อยละ
4. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ 4 โครงการ/กิจกรรม
5. จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ. 7 ช่องทาง

2.6  กลยุทธ์
           1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่มาตรฐานโลก
           2. ส่งเสริมให้ทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มแปรรูป การลดต้นทุน การสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
           3. พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว การเกษตร และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมืองรวม
           4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยยึดหลักความสมดุลระหว่างการเป็นเมืองกับชนบท
           5. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของสตูล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
           6. พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน
           7. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพและมีรายได้จากเกษตรกรรมเป็นหลัก ทางด้านภูมิศาสตร์ก็มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียทั้งทางบกและทางน้ำ  ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมประชาชนมีความแตกต่าง หลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  ทำให้จังหวัดสตูลมีความพร้อมและเอื้อต่อการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  และเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน  จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 3 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้
           1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
           2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิต โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เหมาะสม
           3. สร้างรากฐานทางสังคมให้เข้มแข็ง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม