นโยบาย

 
 
1. นโยบายพัฒนาสังคม
  1.1 ด้านการศึกษา
 
 1. ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT)  จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล
 2. พัฒนาจัดการศึกษาทุกระบบ  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  เน้นความรู้คู่คุณธรรม
 3. มุ่งเน้นพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ให้เป็นโรงเรียนชั้นนำของจังหวัด
 4. พัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศให้กับคนในจังหวัดเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนพิเศษด้านกีฬา
 6. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 
 7. สนับสนุนและร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่  จัดหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของประชาชน
 8. ส่งเสริม  และสนับสนุน  การเรียนการสอนโรงเรียนตาดีกา
 9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา  ตามศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 10. สนับสนุนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยโดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน  และติดตั้ง FREE WIFI  ตามสถานที่สาธารณะ
  1.2 ด้านสาธารณสุข
 
 1. ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกัน  และควบคุมโรค
 2. สนับสนุนการรักษาพยาบาล  และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
 3. สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  เพื่อบริการประชาชน
 4. ร่วมมือกับท้องถิ่นอื่น  จัดบริการรับ – ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน  และพัฒนาระบบให้บริการ
  1.3 ด้านสังคมสงเคราะห์
 
 1. ร่วมกับสถานบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT)  จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล
 2. สนับสนุนการจัดกิจกรรม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่  เด็ก สตรี  คนชรา  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส
 3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่  เด็ก สตรี  คนชรา  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส
 4. ส่งเสริมการจัดการกองทุนสวัสดิการเพื่อชุมชนในจังหวัด
 5. ให้การสงเคราะห์แก่  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  1.4 ด้านศาสนา  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา
 2. สนับสนุนการให้ความรู้ด้านศาสนาแก่ประชาชน  เพื่อนำหลักธรรม  คำสอน  ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
 3. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้นำศาสนาทุกศาสนา
 4. ส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. ส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  1.5 ด้านการกีฬาและนันทนาการ
 
 1. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวเนื่องกับการกีฬาทุกด้าน
 2. สนับสนุนสมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัด
 3. จัดการแข่งขัน  หรือสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัด
 4. สนับสนุนทีมกีฬากลางจังหวัดในการเข้าร่วมแข่งขัน
 5. ปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดให้ได้มาตรฐานสากล
  1.6 ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 
 1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
 2. สนับสนุนบทบาทเยาวชน  และสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด
 3. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของท้องถิ่นและท้องที่
 4. สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครทุกประเภท  เช่น  อสม.  อปพร.  ชรบ.
 5. สนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
 6. สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด

2. นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ
  2.1 ด้านเกษตรกรรม
 
 1. ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT)  จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรจังหวัดสตูล
 2. สนับสนุนการจัดตั้งโรงงานน้ำยางข้นของชุมชนสหกรณ์โรงงานน้ำยางจังหวัดสตูล
 3. สนับสนุนการจัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ
 4. ส่งเสริมการตลาดให้สินค้าเกษตรให้สินค้าการเกษตร  และศูนย์สาธิตการเกษตร  ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 5. สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  และศูนย์สาธิตการเกษตร  ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร  ทำการเกษตรแบบผสมผสาน  ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  เพิ่มการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
 7. พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร  เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้
 8. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
 9. สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกร  เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีมาตรฐาน
  2.2 ด้านการท่องเที่ยว
 
 1. ร่วมกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT)  จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  และการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน
 3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
 5. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว
 6. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
 7. จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล
 8. จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
 9. พัฒนาบ่อน้ำร้อนทุ่งนุ้ย  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีมาตรฐาน
  2.3 ด้านการค้าชายแดน
 
 1. ส่งเสริมการส่งออกสินค้า  และพัฒนาการค้าชายแดน
 2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 3. พัฒนาตลาดนัดชายแดนวังประจัน
  2.4 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
 
 1. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ  กลุ่มสหกรณ์  วิสาหกิจชุมชน  ในลักษณะกลุ่มเครือข่ายเพื่อเพิ่มความเข้มแข็ง
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า
 3. ส่งเสริมให้มีการจำหน่ายสินค้าชุมชนในทุกระดับ  เพื่อพัฒนาการผลิตและจำหน่ายสู่สากล
  2.5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
 1. บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นเพื่อลดความซ้ำซ้อนของพื้นที่  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 2. จัดให้มี  และบำรุงรักษารักษาถนน  และสาธารณูปการ  เช่น ไฟฟ้า ประปาให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
 3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  เช่น  ไฟฟ้า  ประปาให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง
 4. สนับสนุนการขุดลอกคู  คลอง  และทางระบายน้ำที่ตื้นเขิน  เพื่อป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มความสะดวกในการ เข้า – ออกของเรือประมงพื้นบ้าน
 5. ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค  และการเกษตร
 6. ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในจุดคับขัน  เพื่ออำนวยความสะดวก  และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
 7. สนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองสตูล

3. นโยบายพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  3.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 
 1. ส่งเสริมการฟื้นฟู  ป่าบก  ป่าเลน  และการจัดการลุ่มน้ำ
 2. สนับสนุนการจัดทำปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
 3. จัดวางทุ่นป้องกันแนวปะการัง  และจัดวางทุ่นเทียบเรือ
  3.2 ด้านสิ่งแวดล้อม
 
 1. สนับสนุนการจัดสร้างและบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
 2. สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว
 3. สนับสนุนให้ชุมชนติดตาม  ควบคุมคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลอง
 4. สร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 5. ส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน

4. นโยบายพัฒนาการเมือง  และการบริหารจัดการ
  4.1 ด้านการเมือง
 
 1.  ส่งเสริมการเมืองภาคประชาชน  และกระบวนการประชาสังคม
 2.  เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นให้โปร่งใส  สุจริต  ยุติธรรม
  4.2 ด้านการบริหารจัดการ
 
 1.  บริหารจัดการองค์กรโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
 2.  พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลให้พร้อมต่อการให้บริการ
 3.  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความทันสมัยและเพียงพอ
 4.  นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานบริการประชาชน
 5.  ปรับปรุงเว็บไซต์  ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  ให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  อย่างครบครัน
 6. ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้มีบทบาทในระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 7. สนับสนุนการทำงานที่เป็นนวัตกรรม  และส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้  (Knowledge Management) ในองค์กร
 8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ให้เป็นศูนย์รวมฐานข้อมูลของจังหวัด  สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ