หัวหน้าส่วนราชการ

 
 

นางบุญยืน รัตนชาตรี
รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทน ปลัดอบจ.สตูล 086287295

นางสาวสุภรณ์ ทองอินทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 082 8328989

 
นายประพันธ์ สารานพกุล
หัวหน้าสำนักปลัดฯ 088 7854386
นางสาวเสาวนีย์ แซ่จิว
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ 0950890949
นางสาวเสาวลี ชูเกิด
ผู้อำนวยการกองแผนฯ 0805459296
นางเกษร เกตุแก่น
ผู้อำนวยการกองคลัง 0817380640
 
นายปราโมทย์ หมาดทิ้ง
ผู้อำนวยการกองช่าง 089 466664
นางนุตเราะห์ ชัยยะวิริยะ
ผอ.กองการศึกษาฯ 089 6537200
นางสาวนารียา หนุนอนันต์
ผู้อำนวยการ กองพัสดุและทรัพย์สิน 0846313411
นางจรูญ ชุมภูทอง
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 089 5513186