สภาพทั่วไป

1.  สภาพทั่วไป
จังหวัดสตูล  เป็นจังหวัดใต้สุดของประเทศไทยด้านฝั่งอันดามัน  ห่างจากกรุงเทพฯ 973  กิโลเมตร    โดยมีเนื้อที่ประมาณ  2,807.522  ตารางกิโลเมตร  หรือ  1,754,701  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดตรัง  สงขลา  รัฐเปอร์ลิส  และรัฐเคดาห์  ประเทศมาเลเซีย
มีประชากรทั้งสิ้น  305,879  คน  แยกเป็นชาย  152,420  คน  หญิง  153,459 คน  ส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 74.10 ศาสนาพุทธร้อยละ 25.81 ศาสนาคริสต์และอื่น ๆ ร้อยละ 0.09      มัสยิด 224 แห่ง  วัด  37  แห่ง  โบสถ์คริสต์  3  แห่ง  ศาลเจ้า  3  แห่ง  และศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด  195  ศูนย์

2.  การเมืองการปกครอง
แบ่งการปกครองออกเป็น  7  อำเภอ  36  ตำบล  279  หมู่บ้าน  มีหน่วยงานส่วนภูมิภาค   32  หน่วยงาน  ส่วนกลาง  50  หน่วยงาน  และรัฐวิสาหกิจ  11  หน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  1  แห่ง  เทศบาล  7  แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตำบล  34  แห่ง
จังหวัดสตูล  มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จำนวน  2  คน  ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม  2554  และมีสมาชิกวุฒิสภาจำนวน  1  คน  ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่  2  มีนาคม  2551

3.  เศรษฐกิจ
ประชากรมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับ  114,657  บาท/คน/ปี  (ปี  2554)  ลำดับที่  9  ของภาคใต้  และ     ลำดับที่  27  ของประเทศ  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด  33,951  ล้านบาท  อาชีพหลักการเกษตร       อาชีพรอง สาขาการผลิตอุตสาหกรรม และสาขาการขายส่ง ขายปลีก  เป็นต้น  สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล  ประกอบด้วย

               F  การเกษตรกรรม
พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร  602,780.25  ไร่  หรือร้อยละ  34.35  ของพื้นที่ทั้งหมด  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สวนยางพารา  422,285  ไร่  รองลงมาเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน 80,072 ไร่  พื้นที่ปลูกข้าวนาปี  32,625.75  ไร่    และไม้ผล  15,666.25  ไร่  ผลไม้ที่มีชื่อเสียงและทำรายได้ให้แก่จังหวัดมากได้แก่ทุเรียน,ลองกอง, เงาะโรงเรียน,จำปะดะ เป็นต้น

               F  การอุตสาหกรรม
มีโรงงานทั้งสิ้น  301  โรง  มีเงินลงทุน  2,365.47  ล้านบาท  มีการจ้างงาน  4,385 คน       ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น

               F  การพาณิชย์
ส่วนใหญ่เป็นการค้าส่งและค้าปลีกในสาขาเกษตรกรรมที่เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร  และเนื่องจากจังหวัดสตูล  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย  จึงมีการค้าชายแดนระหว่างไทย – มาเลเซีย  โดยมีช่องทางผ่านเข้า – ออก  2  ช่องทาง  คือ  ด่านศุลกากรสตูล  และด่านศุลกากรวังประจัน

               สินค้าส่งออกที่สำคัญ  ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง  (อิฐดินเผา, กระเบื้องมุงหลังคา, กระเบื้องเซรามิกกั้นฝา,กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน ) เครื่องยนต์ฮอนด้า หอมแดง เป็นต้น สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เรือบาสก์เก่าใช้แล้ว ส่วนประกอบเครื่องบีบน้ำมันปาล์ม กะปิ กุ้งฝอยหมักเกลือ เป็นต้น
การค้าชายแดน  ปี  2555  จำนวน  245.16  ล้านบาท  แยกเป็น
„ มูลค่าการส่งออก            จำนวน     69.99       ล้านบาท
„ มูลค่าการนำเข้า               จำนวน     175.17     ล้านบาท

               F  การท่องเที่ยว
จังหวัดสตูล  มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยว  ในปี  2554  รวมทั้งสิ้น  694,697  คน  สามารถทำรายได้ให้กับจังหวัดประมาณ  2,644.67  ล้านบาท  มีโรงแรมและที่พัก      67  แห่ง มีบริษัทนำเที่ยวกว่า  58  บริษัท  มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสตูล (คฤหาสน์กูเด็น) มัสยิดกลางประจำจังหวัด  อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  อุทยานแห่งชาติทะเลบัน  เกาะอาดัง  เกาะหลีเป๊ะ  น้ำตกวังสายทอง  น้ำตกธาราสวรรค์  ถ้ำเจ็ดคต  ถ้ำภูผาเพชร  เป็นต้น

4.  สังคมและวัฒนธรรม
จังหวัดสตูล  มีสถานศึกษาในระบบโรงเรียน  จำนวน  221  แห่ง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  178  แห่ง  และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน  36  แห่ง  มีสถานพยาบาลของรัฐ  6  แห่ง  366  เตียง  มีแพทย์  67  คน  ทันตแพทย์  30  คน  และพยาบาล  658  คน  จังหวัดสตูลมีงานประเพณีที่สำคัญได้แก่  งานแข่งว่าวประเพณีจังหวัดสตูล  งานประเพณีลอยเรือของชาวเกาะหลีเป๊ะ  พิธีเข้าสุนัต  วันฮารีรายอ  เป็นต้น

5.  การคมนาคมติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
สามารถเดินผ่านทางเข้า – ออก  ได้ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองสตูล  (ตำมะลัง)  และด่านตรวจคนเข้าเมืองควนโดน (วังประจัน) ไปยังประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เป็นต้น

6.  วิสัยทัศน์จังหวัด (ปี 2557 - 2560)
เมืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของอาเซียน เมืองการเกษตรมาตรฐาน เมืองแห่งความสุข

โดยกำหนดกรอบ นิยามของวิสัยทัศน์ ดังนี้

เมืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของอาเซียน หมายถึง สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลมีชื่อเสียงในระดับอาเซียน มีนักท่องเที่ยวจากอาเซียน และต่างประเทศ และในประพื้นที่อื่นๆ มาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจนสามารถสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและจังหวัด  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดมีความเข้มแข็งเป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยวมีมาตรฐานสากล ชุมชนมีส่วนร่วมและมีศักยภาพทางการท่องเที่ยว

เมืองการเกษตรมาตรฐาน หมายถึง ผลผลิตหลักทางการเกษตร และอาหารของจังหวัดมีคุณภาพและได้มาตรฐานการส่งออกและมาตรฐานฮาลาล สถาบันทางการเกษตรเข้มแข็งมีศักยภาพทางการแข่งขันเกษตรกร    
มีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งตนเองได้ ผลผลิตทางการเกษตร และผลผลิตจากภูมิปัญญาของจังหวัดสามารถสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน และจังหวัดมีความมั่นคงทางอาหารสูง

เมืองแห่งความสุข หมายถึง จังหวัดสตูลมีความสงบร่มเย็น และมีสันติสุข บนความหลากหลายแห่ง   พหุวัฒนธรรม ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม ชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาที่สอดคล้องกับการเปลียนแปลงอย่างรู้เท่าทัน คนสตูลเป็นคนคุณภาพก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

7. ความต้องการของจังหวัดสตูล
                มีความเหมาะสมด้านทำเลที่ตั้งของจังหวัด จึงได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาลงทุนและ  ยังมีแผนงานโครงการสำคัญ ได้แก่
                7.1 โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา
                7.2 โครงการก่อสร้างถนนสตูล – เปอร์ลิส
                7.3 โครงการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์สตูล
                7.4 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่า เขา และประวัติศาสตร์
                7.5 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน
                7.6 โครงการพัฒนาเมืองสตูล
                7.7 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะตะรุเตา – หลีเป๊ะ

8. งบประมาณในการพัฒนาจังหวัด
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดสตูลได้รับงบประมาณในการพัฒนาจังหวัด ดังนี้
8.1 งบประมาณปกติของกระทรวง ทบวง กรม จำนวน    1,307,492,816.98    บาท
- อำเภอเมืองสตูล                                   จำนวน    413,907,076.71       บาท
- อำเภอละงู                                                            จำนวน    305,058,778.72       บาท
- อำเภอควนกาหลง                                               จำนวน    210,854,332.71       บาท
- อำเภอควนโดน                                                   จำนวน    116,898,076.71       บาท
- อำเภอมะนัง                                                         จำนวน    106,271,256.71       บาท
- อำเภอท่าแพ                                                         จำนวน      85,020,737.71       บาท
- อำเภอทุ่งหว้า                                                       จำนวน      69,482,374.71       บาท  
8.2 งบประมาณจังหวัด                                                         จำนวน       115,995,800.00    บาท

 
หน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6