สมาชิกสภา อบจ.สตูล

 
 

ด.ต.สุกฤษฎิ์ มอญแก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

 
-
รองประธานสภาฯ คนที่1
-
รองประธานภาฯ คนที่2
-
เลขานุการสภาฯ