จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 26
เมื่อวานนี้ 664
สัปดาห์นี้ 2927
สัปดาน์ที่แล้ว 5505
เดือนนี้ 20430
เดือนที่แล้ว 37978
ทั้งหมด 4382988

 วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 
 วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  เกษตรเพิ่มมูลค่า  สังคมพัฒนา  ก้าวหน้าสู่สากล

 

 พันธกิจ

 1. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัด
 2. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกระดับ และส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว
 4. พัฒนาและส่งเสริมให้ทำการเกษตรที่ปลอดภัย โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรวมตลอดส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. พัฒนาเกษตรให้มีความเข้มแข็งโดยการเน้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการวิจัยพัฒนาที่ช่วยให้เกษตรมีองค์ความรู้ใหม่
 6. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงข่ายถนนให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและการให้ความสะดวกในการเดินทางตลอดทั้งเชื่อมโยงเส้นทางเพื่อเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การเกษตร และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมืองรวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
 7. พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานสากล
 8. รักษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เป็นสมบัติของลูกหลานสืบไป ตลอดรวมถึงการอนุรักษ์ และฟื้นฟู สืบสานไว้ซึ่งวิถีของคนสตูล
 9. ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน และฟื้นฟูด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ให้มีความสุข
 10. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเป็นเมืองกับชนบท
 11. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ โดยใช้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น
 12. พัฒนาความพร้อมของบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งก้าวให้ทันโลก

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 1. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ
 2. ยุทธศาสตร์การเกษตรยั่งยืน
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย
 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ
 6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
 8. ยุทธศาสตร์การลงทุน  การพาณิชย์  และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล
 9. ยุทธศาสตร์เมืองสงบสุข
 10. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
 11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น