จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 353
เมื่อวานนี้ 1018
สัปดาห์นี้ 1371
สัปดาน์ที่แล้ว 8568
เดือนนี้ 10660
เดือนที่แล้ว 33424
ทั้งหมด 5643456
 
 บทบาทหน้าที่ของ อบจ.สตูล

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลงวันที่  13 สิงหาคม 2546
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2552
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2)   ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2552

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

          มาตรา 17  ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ดังนี้
     1.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบคณะรัฐมนตรี
     2.  การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
     3.  การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
     4.  การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
     5.  การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     6.  การจัดการศึกษา
     7.  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
     8.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
     9.  การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
    10.  การจัดตั้งและดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวม
    11.  การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
    12.  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
    13.  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ
    14.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
    15.  การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ
    16.  การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
    17.  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
    18.  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่น
    19.  การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
    20.  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
    21.  การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
    22.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    23.  การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
    24.  จัดทำกิจการใดอันเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้
           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ
           กระจายอำนาจฯ ประกาศกำหนด
    25.  สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
    26.  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชกร หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
    27.  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
    28.  จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของ
           องค์การบริหารส่วนจังหวัด
    29.  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ประกาศกำหนด