จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 318
เมื่อวานนี้ 1018
สัปดาห์นี้ 1336
สัปดาน์ที่แล้ว 8568
เดือนนี้ 10625
เดือนที่แล้ว 33424
ทั้งหมด 5643421

 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อมูล จปฐ. ปี 2553
     ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2553 ซึ่งจัดเก็บทุกครัวเรือนในเขตชนบท จังหวัดสตูล จำนวน 42,110 ครัวเรือน 174,828 คน โดยแยกเป็นเพศชาย 88,030 คน เพศหญิง 86,798 คน 270 หมู่บ้าน 35 ตำบล 7 อำเภอ ซึ่งจัดเก็บระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2553 พบว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทตามเครื่องชี้วัด จปฐ. จำนวน 6 หมวด 42 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้

           1.ในภาพรวมทั้งจังหวัด ประชาชนบรรลุเป้าหมายความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 23 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 19 ตัวชี้วัด ดังนี้
                ตัวชี้วัดที่บรรลุป้าหมาย จปฐ. จำนวน 23 ตัวชี้วัด ดังนี้
                     ตัวชี้วัดที่ 1     หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอด (ร้อยละ 100) ผ่านเกณฑ์ 1,464 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 2     แม่ที่คลอดลูกได้รับการทำคลอด/ดูแลหลังคลอด (ร้อยละ 100) ผ่านเกณฑ์ 1,657 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 4     เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ได้รับวัคซีนครบ (ร้อยละ 100) ผ่านเกณฑ์ 2,355 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 5     เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างน้อย 4 เดือนแรก (ร้อยละ 99.1 ผ่านเกณฑ์ 1,783 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 6     เด็กอายุ 1 – 5 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 100) ผ่านเกณฑ์ 13,617 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 9     ครัวเรือนได้กินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย (ร้อยละ 97.4) ผ่านเกณฑ์ 41,722 ครัวเรือน
                     ตัวชี้วัดที่ 11   คนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี (ร้อยละ 96.2) ผ่านเกณฑ์ 70,882 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 12   คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน (ร้อยละ 99.5) ผ่านเกณฑ์ 160,335 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 13   ทุกคนในครัวเรือนได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 99.8) ผ่านเกณฑ์ 168,787 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 15   ครัวเรือนมีน้ำสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี (ร้อยละ 98.5) ผ่านเกณฑ์ 41,471 ครัวเรือน
                     ตัวชี้วัดที่ 16   ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี (ร้อยละ 97.8) ผ่านเกณฑ์ 41,176 ครัวเรือน
                     ตัวชี้วัดที่ 17   ครัวเรือนจัดบ้านเรือน/บริเวณถูกสุขลักษณะ (ร้อยละ 98.8) ผ่านเกณฑ์ 41,591 ครัวเรือน
                     ตัวชี้วัดที่ 22   เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีได้รับการกระตุ้นการเรียนรู้ (ร้อยละ 99.8) ผ่านเกณฑ์ 5,534 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 23   เด็กอายุ 3 – 5 ปี รับบริการเตรียมความพร้อม (ร้อยละ 99.7) ผ่านเกณฑ์ 8,347 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 25   เด็กจบภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อมัธยมปลาย (ร้อยละ 98.0) ผ่านเกณฑ์ 2,748 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 26   เด็กจบภาคบังคับ 9 ปี ได้ฝึกอบรมด้านอาชีพ (ร้อยละ 89.3) ผ่านเกณฑ์ 50 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 29   คนอายุ 16 – 60 ปี มีอาชีพและมีรายได้ (ร้อยละ 95.5) ผ่านเกณฑ์ 98,493 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 30   รายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 23,000 บาทต่อคนต่อปี (ร้อยละ 99.9) ผ่านเกณฑ์ 42,073 ครัวเรือน
                     ตัวชี้วัดที่ 31   ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน (ร้อยละ 89.2) ผ่านเกณฑ์ 37,557 ครัวเรือน
                     ตัวชี้วัดที่ 34   คนในครัวเรือนได้ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียม (ร้อยละ 99.ๆ) ผ่านเกณฑ์ 41,670 ครัวเรือน
                     ตัวชี้วัดที่ 39   ครัวเรือนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น (ร้อยละ 95.4) ผ่านเกณฑ์ 40,155 ครัวเรือน
                     ตัวชี้วัดที่ 40   ครัวเรือนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชน (ร้อยละ 95.1) ผ่านเกณฑ์ 40,032 ครัวเรือน
                     ตัวชี้วัดที่ 42   คนที่มีสิทธิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ร้อยละ 99.4) ผ่านเกณฑ์ 121,763 คน

                ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุป้าหมาย จปฐ. จำนวน 19 ตัวชี้วัด ดังนี้
                     ตัวชี้วัดที่ 3     เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 2,500 กรัม (ร้อยละ 99.9) จำนวนที่ต้องแก้ไข 2 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 7     เด็กอายุ 6 – 15 ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 100) จำนวนที่ต้องแก้ไข 1 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 8     เด็ก 6 – 12 ปี รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ (ร้อยละ 100) จำนวนที่ต้องแก้ไข 5 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 10   ครัวเรือนมีความรู้การใช้ยาถูกต้องเหมาะสม (ร้อยละ 98.7) จำนวนที่ต้องแก้ไข 550 ครัวเรือน
                     ตัวชี้วัดที่ 14   ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 99.5) จำนวนที่ต้องแก้ไข 198 ครัวเรือน
                     ตัวชี้วัดที่ 18   ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ (ร้อยละ 98.6) จำนวนที่ต้องแก้ไข 591 ครัวเรือน
                     ตัวชี้วัดที่ 19   ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี (ร้อยละ 99.5) จำนวนที่ต้องแก้ไข 210 ครัวเรือน
                     ตัวชี้วัดที่ 20   ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ร้อยละ 98.2) จำนวนที่ต้องแก้ไข 764 ครัวเรือน
                     ตัวชี้วัดที่ 21   ครัวเรือนมีความอบอุ่น (ร้อยละ 99.9) จำนวนที่ต้องแก้ไข 62 ครัวเรือน
                     ตัวชี้วัดที่ 24   เด็กอายุ 6 – 15ปี รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ร้อยละ 99.7) จำนวนที่ต้องแก้ไข 85 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 27   คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม อ่านเขียนภาษาไทยได้ (ร้อยละ 99.9) จำนวนที่ต้องแก้ไข 110 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 28   คนในครัวเรือนได้รับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ (ร้อยละ 99.8) จำนวนที่ต้องแก้ไข 509 ครัวเรือน
                     ตัวชี้วัดที่ 32   คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา (ร้อยละ 99.5) จำนวนที่ต้องแก้ไข 792 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 33   คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ (ร้อยละ 87.3) จำนวนที่ต้องแก้ไข 22,217 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 35   คนตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปปฏิบัติกิจกรรมศาสนา (ร้อยละ 97.7) จำนวนที่ต้องแก้ไข 953 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 36   คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ (ร้อยละ 99.9) จำนวนที่ต้องแก้ไข 9 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 37   คนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่ (ร้อยละ 99.9) จำนวนที่ต้องแก้ไข 1 คน
                     ตัวชี้วัดที่ 38   ครัวเรือนมีคนเป็นสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้านตำบล (ร้อยละ 90.5) จำนวนที่ต้องแก้ไข 4,024 ครัวเรือน
                     ตัวชี้วัดที่ 41   ครัวเรือนเข้าร่วมทำกิจกรรมสาธารณะหมู่บ้าน (ร้อยละ 95.7) จำนวนที่ต้องแก้ไข 1,797 ครัวเรือน

           2. ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ
                     อำเภอเมืองสตูล บรรลุเป้าหมาย 23 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 19 ตัวชี้วัด
                     อำเภอละงู บรรลุเป้าหมาย 27 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 15 ตัวชี้วัด
                     อำเภอทุ่งหว้า บรรลุเป้าหมาย 28 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด
                     อำเภอควนกาหลง บรรลุเป้าหมาย 28 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด
                     อำเภอควนโดน บรรลุเป้าหมาย 38 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด
                     อำเภอท่าแพ บรรลุเป้าหมาย 32 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด
                     อำเภอมะนัง บรรลุเป้าหมาย 24 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย 18 ตัวชี้วัด

           3. ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด
                     อำเภอที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. มากที่สุด 3 ลำดับแรก
                          1) อำเภอควนโดน ผ่านเกณฑ์ จปฐ. จำนวน 38 ตัวชี้วัด
                          2) อำเภอท่าแพ ผ่านเกณฑ์ จปฐ. จำนวน 32 ตัวชี้วัด
                          3) อำเภอทุ่งหว้าและอำเภอควนกาหลง ผ่านเกณฑ์ จปฐ. จำนวน 28 ตัวชี้วัด
                     อำเภอที่ตกเกณฑ์ จปฐ. มากที่สุด 3 ลำดับแรก
                          1) อำเภอเมืองสตูล ตกเกณฑ์ จปฐ. จำนวน 19 ตัวชี้วัด
                          2) อำเภอมะนัง ตกเกณฑ์ จปฐ. จำนวน 18 ตัวชี้วัด
                          3) อำเภอละงู ตกเกณฑ์ จปฐ. จำนวน 15 ตัวชี้วัด

           4. ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เกี่ยวกับรายได้
                   รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีระดับอำเภอเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก
                          1) อำเภอควนโดน 34,913.90 บาทต่อคนต่อปี
                          2) อำเภอเมืองสตูล 37,974.06 บาทต่อคนต่อปี
                          3) อำเภอทุ่งหว้า 38,910.34 บาทต่อคนต่อปี
                          4) อำเภอมะนัง 42,752.81 บาทต่อคนต่อปี
                          5) อำเภอละงู 44,297.73 บาทต่อคนต่อปี
                          6) อำเภอท่าแพ 45,948.79 บาทต่อคนต่อปี
                          7) อำเภอควนกาหลง 47,015.96 บาทต่อคนต่อปี
                    สรุปรายได้ครัวเรือนของจังหวัดสตูล
                          1) รวมทั้งจังหวัด 7,336,053,067.69 บาทต่อปี
                          2) เฉลี่ยรายได้ต่อครัวเรือน 174,211.66 บาทต่อปี
                          3) เฉลี่ยรายได้ต่อคน 41,961.55 บาทต่อคนต่อปี

           5. สรุปรายรับ-รายจ่ายจากบัญชีครัวเรือน ดังนี้
                    - รายจ่ายรวม 18,832,464,696.23 บาทต่อปี เฉลี่ยต่อครัวเรือน 447,220.72 บาท
                    - หนี้สินจากบัญชีครัวเรือน ทั้งสิ้น 220,417,419.00 บาทต่อปี เฉลี่ยต่อครัวเรือน 5,234.32 บาท
                    - เงินออมจากบัญชีครัวเรือน ทั้งสิ้น 318,471,416.97 บาทต่อปี เฉลี่ยต่อครัวเรือน 7,562.85 บาท
               รายจ่ายที่เป็นข้อสังเกต ดังนี้
                    1) ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต (ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ) เป็นเงิน 186,117,119.05 บาทต่อปี เฉลี่ยต่อครัวเรือน 4,419.78 บาท
                    2) ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง เป็นเงิน 64,083,768.50 บาทต่อปี เฉลี่ยต่อครัวเรือน 1,521.82 บาท
           โดยสรุปปัญหาคุณภาพชีวิตในระดับครัวเรือนของคนจังหวัดสตูลในชนบท ปี 2553 มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จะเห็นได้จากจำนวนที่ตกเกณฑ์ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำข้อมูลไปวางแผน แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต ให้ตรงกับเป้าหมายและความต้องการของประชาชน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นและพ้นเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานตลอดไป

 ประเพณีวัฒนธรรม
     งานประเพณีสำคัญของจังหวัดสตูลที่สืบทอดกันมาแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่
           1) งานแข่งขันว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ในปี พ.ศ. 2519 หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในนาเสร็จสิ้น โดยกำหนดเอาสนามบินจังหวัดสตูลเป็นสนามแข่งขันช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีการจัดแข่งขัน 3 ประเภท คือว่าวเสียงดัง ว่าวขึ้นสูง และว่าวสวยงาม โดยจัดการแข่งขันครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2519 มีว่าวเข้าแข่งขันประมาณ 50 ตัว และได้มีการจัดการแข่งขันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
           2) พิธีนิกะฮ์หรือพิธีกินเหนียว (พิธีการสมรส) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม การนิกะฮ์ หมายถึงการผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง เพื่อเป็นสามี ภรรยากัน โดยพิธีสมรสตามหลักศาสนาอิสลาม
           3) งานเทศกาลถือศีลกินเจ จัดในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี ณ ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เทศกาลกินเจเป็นความเชื่อของชาวจีนที่ถือเอาวันที่ 1 เดือน 9 ของทุกปี
           4) งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือช่วงเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน และได้กระทำกันมานานแล้ว ผู้ริเริ่ม คือ “โต๊ะฮีหลี” ซึ่งชาวเลถือว่าเป็นบรรพบุรุษคนสำคัญ เพราะเป็นผู้บุกเบิกเกาะนี้เป็นคนแรก และเป็นที่เคารพนับถือของชาวเลเป็นอย่างยิ่งในขณะมีชีวิตอยู่
           5) พิธีเข้าสุนัต สุนัต มาจากคำว่า สุนนะฮ (สุน – นะฮ) หมายถึง แนวหรือวิถีปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล) ในทุกกระบวนการ การเข้าสุนัตจึงหมายถึง การเข้าสู่ชีวิตตามแบบอย่าง ของท่านนบีฯ
           6) พิธีถือศิลอด (ถือบวช) เมื่อถึงเดือน “รอมฎอน” หรือเดือนที่ 9 ของปีฮิจเราะฮ์ศักราช (ฮศ) ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนจะถือศิลอดเป็นเวลา 1 เดือน เมื่อครบกำหนด 1 เดือนแล้วก็เป็นวันออกบวช หรือเรียกกันว่า “วันฮารีรายอ” หรือ “วันอิดิลฟิฏรี”
           7) วันรายอฮัจยี “อิดิลอัฏฮา” เป็นวันตรุษหลัง ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดอารเบีย หลังจากนั้นจะร่วมกันกุรบาน (เชือดสัตว์ เช่น โค วัว แพะ และแกะ) เพื่อแจกจ่ายให้แก่คนยากจน สัตว์ที่เชือดจะต้องมีลักษณะสวยงาม มีอวัยวะทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ คือไม่พิการหรืออวัยวะไม่สมประกอบ

หน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11