จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 306
เมื่อวานนี้ 818
สัปดาห์นี้ 5639
สัปดาน์ที่แล้ว 6172
เดือนนี้ 30289
เดือนที่แล้ว 31529
ทั้งหมด 5562857

 
 สังคมและวัฒนธรรม

 ประชากร
      จังหวัดสตูล มีประชากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 รวมทั้งสิ้น 296,002 คน ชาย 147,729 คน หญิง 148,273 คน อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อำเภอเมืองสตูล อำเภอที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด คือ อำเภอละงู 208.09 คน/ตร.กม. รองลงมาได้แก่ อำเภอท่าแพ 136.11 คน/ตร.กม. อำเภอเมืองสตูล 121.98 คน/ตร.กม. และ นอกจากนี้ ประชากรของจังหวัดสตูลยังสามารถแยกเป็นรายอำเภอได้ ดังนี้

จำนวนประชากรและความหนาแน่นของประชากร  ปี 2552 ณ วันที่ 30 กันยายน  2553
อำเภอ

พื้นที่
(ตร.กม.)

จำนวน
หลังคาเรือน

ชาย
(คน)

หญิง
(คน)

รวม
(คน)

ความหนาแน่น
ประชากร/ตร.กม.

เมืองสตูล

881.01

31,956

53,303

54,116

107,469

121.98

ละงู

324.00

18,632

33,922

33,583

67,422

208.09

ควนกาหลง

369.00

9,468

16,019

15,708

31,727

85.98

ท่าแพ

197.25

7,001

13,399

13,450

26,849

136.11

ควนโดน

199.03

6,118

11,996

12,069

24,065

120.91

ทุ่งหว้า

672.68

6,294

11,152

11.132

22,284

33.12

มะนัง

227.29

4,813

8,360

7,826

16,186

71.21

รวมทั้งจังหวัด

2,870.26

84,291

147,729

148,273

296,002

103.12

          ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล


แยกจำนวนประชากรในเขตเทศบาล

เทศบาล

พื้นที่
(ตร.กม.)

จำนวน     หลังคาเรือน

ประชากร

ชาย

หญิง

รวม

เทศบาลเมืองสตูล
เทศบาลตำบลคลองขุด
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
เทศบาลตำบลกำแพง
เทศบาลตำบลควนโดน
เทศบาลตำบลฉลุง
เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

6.80
43..93
2.94
2.60
6.00
1.25
2.70

8,674
6,807
1,068
2,199
1,580
869
876

11,064
9,396
1,575
2,404
2,555
1,162
1,972

11,679
8,707
1,635
2,589
1,541
1,223
1,955

22,743
17,380
3,210
4,993
5,096
2,385
3,927

รวม

66.22

22,163

30,128

30,466

60,594

            ที่มา : สำนักทะเบียนกลาง  ( ข้อมูล  ณ  วันที่   30  กันยายน   2553)
                       ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล

 การศึกษา
     จังหวัดสตูล มีสถานศึกษาในระบบโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 221 แห่ง
           - สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 162 แห่ง ครู/อาจารย์ 1,714 คน พนักงานราชการ 182 คน วิทยากรสอนศาสนา 27 คน นักเรียน/นักศึกษา 31,089 คน
                2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จำนวน 12 แห่ง ครู/อาจารย์ 507 คน นักเรียน/นักศึกษา 10,335 คน
           - สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จำนวน 36 แห่ง ครู/อาจารย์ 747 คน นักเรียน/นักศึกษา 16,426 คน
           - สังกัดเทศบาลเมืองสตูล จำนวน 4 แห่ง ครู/อาจารย์ 109 คน ครูอัตราจ้าง 25 คน นักเรียน/นักศึกษา 2,222 คน
           - สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา จำนวน 3 แห่ง ครู/อาจารย์ 122 คน พนักงานของรัฐ 11 ครูอัตราจ้าง 38 คน นักเรียน/นักศึกษา 2,398 คน
           - โรงเรียนราชตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 2 แห่ง ครู/อาจารย์ 19 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักเรียน/นักศึกษา 185 คน
           - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ครู/อาจารย์ 10 คน ครูอัตราจ้าง 34 คน นักเรียน/นักศึกษา 560 คน
           - สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล ครูอัตราจ้าง 3 คน นักเรียน/นักศึกษา 30 คน

      การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
           สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล (สนง.กศน.จ.สต.) เป็นสถานที่ศึกษาในราชการส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานที่จะต้องดูแลและเป็นหน่วยปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์บริการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 7 อำเภอ

 ศาสนา
     ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 7410 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 25.81 และนับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.09
           + มีศาสนสถานจำนวนทั้งสิ้น 261 แห่ง ประกอบด้วย
                 มัสยิดจำนวน 221 แห่ง แยกเป็นอำเภอ ดังนี้
                      - อำเภอเมืองสตูล จำนวน 64 แห่ง
                      - อำเภอละงู จำนวน 61 แห่ง
                      - อำเภอท่าแพ จำนวน 27 แห่ง
                      - อำเภอควนโดน จำนวน 23 แห่ง
                      - อำเภอควนกาหลง จำนวน 23 แห่ง
                      - อำเภอทุ่งหว้า จำนวน 18 แห่ง
                      - อำเภอมะนัง จำนวน 5 แห่ง
           + วัด จำนวน 36 แห่ง แยกเป็นรายอำเภอดังนี้ (ที่มา : สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล)
                      - อำเภอเมืองสตูล จำนวน 11 แห่ง
                      - อำเภอละงู จำนวน 6 แห่ง
                      - อำเภอท่าแพ จำนวน 2 แห่ง
                      - อำเภอควนโดน จำนวน 1 แห่ง
                      - อำเภอควนกาหลง จำนวน 8 แห่ง
                      - อำเภอทุ่งหว้า จำนวน 3 แห่ง
                      - อำเภอมะนัง จำนวน 5 แห่ง
           + โบสถ์คริสต์ จำนวน 3 แห่ง
           + ศาลเจ้า จำนวน 3 แห่ง
                      นอกจากนี้ยังมีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 1 ศูนย์ และศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม และจริยธรรมประจำมัสยิด (ศูนย์ตาดีกา) จำนวน 195 ศูนย์ ( ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2553 )

 การสาธารณสุข
     จังหวัดสตูล มีโรงพยาบาลของรัฐรวม 6 แห่ง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 186 เตียง 1 แห่ง ขนาด 60 เตียง 1 แห่ง ขนาด 30 เตียง 4 แห่ง มีแพทย์ 55 คน อัตรา : ประชากร 5,290 คน ทันตแททย์ 27 อัตรา : ประชากร 10,776คน และมีพยาบาล 489 คน อัตรา : ประชากร 595 คน โดยมีสถานบริการที่ให้บริการในคลินิกทันตกรรม 9 แห่ง ร้านขายยา 48 แห่ง เป็นต้น

หน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11