จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 330
เมื่อวานนี้ 1018
สัปดาห์นี้ 1348
สัปดาน์ที่แล้ว 8568
เดือนนี้ 10637
เดือนที่แล้ว 33424
ทั้งหมด 5643433

 
 โครงสร้างพี้นฐาน (ต่อ)

 การสื่อสารไปรษณีย์ (ต่อ)
          
           ตาราง 37  แสดงอัตรากำลังในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ข้าราชการ 

ส่วนราชการ

ตำแหน่ง

จำนวน

หมายเหตุ 

ผู้บริหารฝ่ายการเมือง

1.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

1

 

 

2.  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

2

 

 

3.  ที่ปรึกษานายกฯ

4

 

 

4.  เลขาฯ

-

 

       

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

1

 

 

2.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

1

 

       

สำนักปลัด ฯ

1.  หัวหน้าสำนักปลัด

1

 

 

2.  นักบริหารงานทั่วไป

4

 

 

3.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1

 

 

4.  บุคลากร

1

 

 

5.  นิติกร

1

 

 

6.  นักพัฒนาชุมชน

1

 

 

7. นักวิชาการประชาสัมพันธ์

1

 

 

8.  นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว

1

 

 

9.  เจ้าพนักงานธุรการ 

1

 

 

10.  เจ้าหน้าที่ธุรการ  

2

 

       

กองกิจการสภา ฯ

1.  ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ

1

 

 

2.  นักบริหารงานทั่วไป

3

 

       

กองแผนและงบประมาณ

1.  ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

1

 

 

2   นักบริหารงานนโยบายและแผน

4

 

 

3.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

2

 

 

4.  เจ้าพนักงานธุรการ

1

 

       

กองคลัง

1.  ผู้อำนวยการกองคลัง

1

 

 

2.  นักบริหารงานคลัง

3

 

 

3.  นักวิชาการเงินและบัญชี

2

 

 

4.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

3

 

 

5.  เจ้าพนักงานธุรการ

1

 

       

กองช่าง

1.  ผู้อำนวยการกองช่าง

-

 

 

2.  นักบริหารงานช่าง

4

 

 

3.  วิศวกรโยธา

1

 

 

4.  นายช่างโยธา

7

 

 

5.  นายช่างเครื่องกล

-

 

 

6.  เจ้าพนักงานธุรการ

1

 

       

กองการศึกษา ฯ

1.  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

1

 

 

2.  นักบริหารงานการศึกษา

1

 

 

3.  นักวิชาการศึกษา

3

 

 

4.  ศึกษานิเทศก์

2

 

 

5.  สันทนาการ

1

 

 

6.  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-

 

 

7.  เจ้าพนักงานธุรการ

3

 

 

 8.  ผู้อำนวยการโรงเรียน

1

 

 

 9.  ครู (คศ 2)

5

 

 

 10.  ครู (คศ 1)

4

 

 

11.  ครูผู้ช่วย

7

 

กองพัสดุและทรัพย์สิน

  1. ผู้อำนวยการกอง

1

 

 

  1. นักบริหารงานคลัง

2

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

1.  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

-

 

 

2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

-

 

 
รวม

89

 

       
ลูกจ้างประจำ
สำนักปลัด ฯ

1.   เจ้าหน้าที่ธุรการ

1

 

 

2.   พนักงานประสานงานชนบท

3

 

 

3.   พนักงานขับรถยนต์

2

 

 

5.   คนงาน

1

 

       

กองช่าง

1.   พนักงานขับเครื่องจักรกล  ขนาดหนัก

6

 

 

2.   พนักงานขับเครื่องจักรกล  ขนาดกลาง

10

 

กองการศึกษาฯ

  1. พนักงานบริการประจำโรงเรียนนิคมฯ

1

 

 

รวม

24

 

       
พนักงานจ้าง
สำนักปลัด ฯ

1.   ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

2

 
 

2.   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

6

 
 

3.   ผู้ช่วยบุคลากร

1

 
 

4.   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

2

 

 

5.   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

1

 

 

6.   พนักงานขับรถยนต์

6

 

       

กองกิจการสภา ฯ

1.   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

8

 

 

2.   คนงาน

1

 

       

กองแผนและงบประมาณ

1.   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

1

 

 

2.   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

1

 

 

3.   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1

 

       

กองคลัง

1.   ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

2

 

 

2.   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

1

 
       

กองช่าง

1.   ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

2

 

 

2.   ผู้ช่วยช่างโยธา

1

 

 

3.   ผู้ช่วยช่างเครื่องกล

2

 

 

4.   ผู้ช่วยช่างสำรวจ

1

 

 

5.   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

-

 

 

6.   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1

 

       

กองการศึกษา ฯ

1.   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

2

 

 

2.   ครูอาสาพัฒนาการกีฬา

2

 

 

3.   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

3

 

 

4.   คนงาน

2

 

 

5.   ยาม

2

 

 

6.   ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาภาษาไทย

1

 

 

7.   ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

1

 

 

8.   ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาเกษตรกรรม

1

 

 

9.     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

1

 

 

10. พนักงานขับรถยนต์

1

 

 

11. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(โรงเรียน)

1

 

       

กองพัสดุและทรัพย์สิน

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1

 

 

รวม

70

 

                                       ที่มา  :  สำนักปลัดฯ


             ตาราง 38  แสดงเครื่องมือ เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
ลำดับที่

รายการ

จำนวน

1

รถนั่งตู้

1  คัน

2

รถนั่งเก๋ง

1  คัน

3

รถนั่งตรวจการณ์

6  คัน

4

รถนั่งกระบะ  2 ตอน

9  คัน

5

รถนั่งกระบะตอนครึ่ง

3 คัน

6

รถนั่งกระบะ

1  คัน

7

รถบรรทุกน้ำ  10 ล้อ

3  คัน

8

รถบรรทุก  10 ล้อ

1  คัน

9

รถบรรทุกเทท้าย  6 ล้อใหญ่

6  คัน

10

รถขุดตีนตะขาบ

2  คัน

11

รถตักล้อยาง

1  คัน

12

รถเกลี่ยดิน

2  คัน

13

รถบดสั่นสะเทือน

3  คัน

14

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

2  คัน

15

รถบรรทุกหัวลาก

2  คัน

16

หางลากพ่วง

2  คัน

17

รถซ่อมผิวลาดยาง

2  คัน

18

เครื่องสูบน้ำ Æ 8²

3  เครื่อง

                                         ที่มา  :  กองพัสดุและทรัพย์สิน


           ตาราง 39  แสดงงบประมาณ
ประเภท งบประมาณ

รับจริง ปี 2553
(บาท)

ประมาณการปี  2554  (บาท)

ประมาณการปี  2555  (บาท)

ก.  รายได้ภาษีอากร

 

 

 

     1  หมวดภาษีอากร

 

 

 

       1.1  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ล้อเลื่อน

52,031,163.83

43,500,000.00

48,000,000.00

       1.2  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

64,484,728.30

50,500,000.00

45,000,000.00

       1.3  ค่าภาคหลวงแร่

582,411,10

450,000.00

500,000.00

       1.4  ภาษีบำรุง อบจ. จากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5 %

4,102,459.30

3,000,000.00

5,400,000.00

       1.5  ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ

8,617,905.64

9,500,000.00

8,000,000.00

    1.6  ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมัน

-

1,000.00

1,000.00

    1.7  เงินอากรรังนกอีแอ่น

40,751.30

40,000.00

20,000.00

ข.  รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร

 

 

 

     1  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

 

 

 

  1.1  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

18,600.00

18,000.00

18,000.00

  1.2  ค่าปรับการผิดสัญญา

1,561,453.00

500,000.00

100,000.00

  1.3  ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จาก
ผู้เข้าพักโรงแรม

557,465.23

500,000.00

700,000.00

  1.4  ค่าธรรมเนียมการเช่าตลาดนัด

-

1,000.00

1,000.00

  1.5 ใบอนุญาตอื่น ๆ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิช

39,170.00

30,000.00

-

 2  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

 

 

 

   2.1  ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่

372,175.00

300,000.00

300,000.00

   2.2  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

1,188,313.55

1,000,000.00

1,300,000.00

   2.3  ค่าตอบแทนตามที่กฎหายกำหนด    
(ขุดดิน หิน ทราย ลูกรัง)

-

-

-

 3  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

 

 

 

   3.1  ค่าขายแบบแปลน

75,950.00

50,000.00

60,000.00

   3.2  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

78,506.02

40,000.00

30,000.00

   3.3 เงินที่มีผู้อุทิศให้

-

50,000.00

50,000.00

ค.  รายได้จากทุน

 

 

 

     1  หมวดรายได้จากทุน

 

 

 

         1.1  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

31,480.00

20,000.00

20,000.00

ง.  เงินช่วยเหลือ

 

 

 

     1  หมวดเงินอุดหนุน

 

 

 

         1.1  เงินอุดหนุนทั่วไป

38,550,400.00

73,500,000.00

73,500,000.00

         1.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

-

 

 

รวมทั้งสิ้น

172,332,932.27

183,000,000

183,000,000.00

                                                   * ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2555  ณ วันที่  24  มิถุนายน  2554
          ที่มา  :  กองคลัง

หน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11