จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 310
เมื่อวานนี้ 1018
สัปดาห์นี้ 1328
สัปดาน์ที่แล้ว 8568
เดือนนี้ 10617
เดือนที่แล้ว 33424
ทั้งหมด 5643413
 
 บทบาทหน้าที่ของ อบจ.สตูล

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง กำหนดอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ลงวันที่  13 สิงหาคม 2546
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2552
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2)   ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2552

กฎกระทรวง  พ.ศ.2541

          ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ
     1.  จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค  และการเกษตร
     2.  กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     3.  บำบัดน้ำเสีย
     4.  บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     5.  วางผังเมือง
     6.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
     7.  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ
     8.  จัดให้มีท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  ที่จอดรถ และตลาด
     9.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    10.  รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
    11.  จัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    12. จัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับกีฬา สถานพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะและสวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสำหรับราษฎร
    13.  จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ
    14.  ป้องกันและบำบัดรักษาโรค
    15.  จัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล
    16.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
    17.  ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
    18.  กิจการที่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา อบจ.