จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 556
เมื่อวานนี้ 374
สัปดาห์นี้ 930
สัปดาน์ที่แล้ว 3506
เดือนนี้ 10037
เดือนที่แล้ว 23749
ทั้งหมด 6179095

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (พ.ศ.2561-2565)

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ( พ.ศ. 2561-2565)

ทบทวนปี 2562

.................................

วิสัยทัศน์

“ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก  เกษตรยั่งยืน  สังคมน่าอยู่ ”

พันธกิจ

1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุทยานธรณีโลกให้มีคุณภาพยั่งยืน

2. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภาคเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมให้รองรับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเพื่อชุมชน การจราจร การขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ อุปโภค และบริโภคของประชาชน

5. ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของจังหวัดสตูล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความสุข พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ                  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน

7. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น

เป้าหมายหลัก

1. มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

2. มูลค่ารวมจังหวัดเพิ่มขึ้น

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  

กลยุทธ์

1.1 พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน

1.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลก อย่างยั่งยืน

1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ การป้องกันและบรรเทาอุบัติภัย

1.4 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศด้วยการใช้สื่อที่หลากหลาย

1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี รวมถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับการบริการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ ที่ สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์   

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการปลูกพืช

พื้นถิ่น

2.2 พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ไปสู่แบรนด์ท้องถิ่น ( Brand Satun) โดยการส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อการแปรรูป ลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่ม และการเชื่อมโยงตลาดสู่การท่องเที่ยว

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรอย่าง

ยั่งยืน

2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง

กลยุทธ์

3.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ำและระบบวิศวกรรมจราจรให้มีความเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น

                  3.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเขื่อนกั้นตลิ่งริมแม่น้ำและทะเล

3.3 จัดให้มี ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานีขนส่งหรือที่พักผู้โดยสารที่สะดวกและปลอดภัยทั้ง            ทางบกและทางน้ำ

3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดทำ ปรับปรุงผังเมืองและการบังคับใช้ให้เป็นไป

ตามผัง

3.5 ก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

3.6 พัฒนาระบบไฟฟ้า สารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึง และเมืองอัจฉริยะ

ยุทธศาสตร์ ที่ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

4.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ ขยะติดเชื้อ สิ่งปฏิกูล และการบำบัดน้ำเสีย

4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ที่  5 อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญาของชุมชนในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น

5.3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้เสริมสร้างคุณธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.4 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตให้ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ ที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข

กลยุทธ์

6.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต  ตลอดจนพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

6.2 พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

6.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

 

                   6.4 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข

6.5 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                  6.6 ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความปลอดภัยในชุมชนอย่างทั่วถึง

 

6.7 พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา อุปกรณ์กีฬาและสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน

6.8 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้น และส่งเสริมการ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

7.1 การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.2 พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่สำหรับจัดกิจกรรมและบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                  7.3 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

7.4 ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสร้างความเข้มแข็งในชุมชน รักษาเกียรติภูมิของประเทศชาติ และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

                  7.5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นหลากหลายช่องทางอย่างทั่วถึง

 

 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์( Positioning )

จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพและมีรายได้จากเกษตรกรรมเป็นหลัก ทางด้านภูมิศาสตร์ก็มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียทั้งทางบกและทางน้ำ ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมประชาชนมีความแตกต่าง หลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ทำให้จังหวัดสตูลมีความพร้อมและเอื้อต่อการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 3 ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิต โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เหมาะสม

3. สร้างรากฐานทางสังคมให้เข้มแข็ง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม