นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
365
ทั้งหมด : 
6204567
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

รายละเอียด :

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล(ชั้น 4)

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายอดินันท์  ปากบารา  รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยนางเกษร  เกตุแก่น ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางบุญยืน  รัตนชาตรี  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายจากส่วนต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

โครงการดังกล่าวถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด ทบทวนความรู้เกี่ยวกับระบบงานคลัง เช่นการจัดทำฎีกาในหมวดต่างๆ การแนบเอกสารประกอบฎีกา ที่ถูกต้อง การจัดทำทะเบียบนรายจ่ายเพื่อควบคุมงบประมาณ  และทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 50 คน

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ จากสำนักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดสตูล นางสาวลาหนา  อนนต์ตรี นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ และนางสาววนิดา ราชผล นักวิชาการตรวจเงินแผ่นชำนาญการ  และวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ อีกสองท่าน จาก อบจ.สตูล นางสาวหนูพันธ์  รอดโอ นักบริหารงานการคลังระดับต้น และนางนุธิตา  ขุนแก้ว นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

 
วันที่ : 1/4/2564

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล