นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
20
ทั้งหมด : 
5203311
 
 
 
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าช ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ในระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่2 (ม.ค.- มี.ค.62)
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับประจำปีงบประมาณ 2561
ออกบริการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ประจำเดือน ก.ค. 2561 ในระหว่างวันที่ 16-17,20 สิงหาคม 2561
 

 
แบบฟอร์ค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
 

 
ภารกิจของกองคลัง
 
 
ตั้งกระทู้
ถนนชำรุด
อยากชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม (แต่เดินทางไม่สะดวก)
วิธีชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม
ขั้นตอนเขียนเช็ค
ตำแหน่งว่าง
 
 
แตงกว่ากับความงาม