นางเกษร  เกตุแก่น
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
420
ทั้งหมด : 
5314335
 
 
 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน ต.ค.2562
บริการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ประจำเดือน สิงหาคม 2562
บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน ก.ย. 2562
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
 

 
แบบฟอร์ค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
 

 
ภารกิจของกองคลัง
 
 
ตั้งกระทู้
บ่อน้ำพุร้อน ทุ่งนุ้ย
ถนนชำรุด
อยากชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม (แต่เดินทางไม่สะดวก)
วิธีชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม
ขั้นตอนเขียนเช็ค
ตำแหน่งว่าง
 
 
แตงกว่ากับความงาม