นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
626
ทั้งหมด : 
5705646
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา กิจกรรมอบรมครูอาสาด้านทักษะภาษาไทย บันได 4 ขั้น

รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ   สภาการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดทำโครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา กิจกรรมอบรมครูอาสาด้านทักษะการอ่านภาษาไทย บันได ๔ ขั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ความรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ การวางแผนและการพัฒนาการอ่านหนังสือของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสตูล  ให้แก่ ผู้ปกครอง, ครูในระบบที่มีจิตอาสา, ประชาชนทั่วไปที่สนใจ  โดยแบ่งจัดการอบรมออกเป็น ๒ รุ่นๆละ ๒ วัน   ดังนี้ - รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่  ๑๙ – ๒๐  กันยายน ๒๕๕๙    ณ  โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง  จ.สตูล  - รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๒  กันยายน ๒๕๕๙     ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา อ.ละงู จ.สตูล

 
วันที่ : 3/10/2559

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล