นางนุตเราะห์  ชัยยะวิริยะ
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
260
ทั้งหมด : 
6200909
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : กองการศึกษาจัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 
   (กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับเทศบาลเมืองสตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ        (PLC  Professional  learning  Community) และมาตรฐาน  ทั่วไปเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) ในระหว่างวันที่  ๓ - ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล โดยได้รับเกียรติจากนายสุวรรณชัย  สมปอง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น และนายศักดิ์เดช  กองสูงเนิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ โดยมีครูในสังกัด อบจ.และเทศบาลเมืองสตูล เข้าร่วมประมาณ 220 คน

 
วันที่ : 29/12/2563 เวลา 23:32:04