นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
283
ทั้งหมด : 
5703865
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : รายงานแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก้นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

เป็นลำดับขั้นตอนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจำมัสยิด(ตาดีกา) ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้มีการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข โดยใช้ กลยุทธ์  ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 24/06/2562 เวลา 14:31:58