นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
671
ทั้งหมด : 
5705691
 


นายอมาตย์ สุปราณี
นักบริหารงานศึกษา ระดับกลาง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหารการศึกษา

นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางอรวรรณ สินพงศธร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววิลาสินี บารา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายสุรวินท์ ติ้งหวัง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางดรุณี สาและ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนาวียา อาดำ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

นายอรุณ อาดำ
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น
หน.ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ

นางกูดรุณี หลงเจ๊ะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายอำรณ อาดำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายนริศร มัชรินทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายอดุล แปดเนียม
นักสันทนาการชำนาญการ

จ่าเอกสมภพ พรหมดวง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวิริยะ ปะจู
ครูอาสาพัฒนากีฬา

นายอับดุลสลาม จอหวัง
ครูอาสาพัฒนากีฬา

นางสาวกมลทิพย์ ปานสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางอัญชลี ศักดิ์ยิ่งยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายประเสริฐ สวนแก้ว
คนงานทั่วไป

นายอิสมาแอน อาดำ
คนงาน

นายสุวิทย์ หลีนิ่ง
ยาม

นายอับดุลเลาะ หมันเส็น
คนงาน

นายทวีรัตน์ พันกาเขต
ยาม

นายกาแมน หลีมานั้น
ยาม