นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
577
ทั้งหมด : 
5705597
กองแผนและงบประมาณ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หัวข้อข่าว
ว/ด/ป ที่ประกาศ
รายงานแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก้นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) 24/6/2562
รายงานสรุปโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ประจำจังหวัดสตูล 18/6/2562
สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการใช้สนามกีฬา อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 2561 17/6/2562
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้ นับถือศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 22/4/2562
ระเบียบการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี (Smart Kids) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 อบจ.สตูล วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ อง 4/1/2562
เผยแพร่งานวิชาการ 1/9/2559
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สอนศาสนา (กีรออาตี) รุ่นที่ 1 7/8/2558
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่ผู้สอนด้านศาสนาอิสลาม (กีรออาตี) 28/7/2558
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สอนด้านศาสนาอิสลาม(กีรอาตี) ประจำปีงบประมาณ 2558 22/7/2558
ประกาศเด็กศูนย์ GTX จังหวัดสตูลที่ผ่านการคัดกรอง รุ่นที่ 5 17/10/2557
การจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๗ 23/7/2557
อบจ.สตูล ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ 15/5/2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม 1/4/2557
ประกาศการมอบอำนาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 29/10/2556
รับสมัครเด็กศูนย์ GTX จังหวัดสตูล 25/6/2556
ขอเชิญน้อง ๆ เยาวชนมุสลิม เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมฯภาคฤดูร้อน 25/3/2556
เผยแพราผลงานวิชาการของนางสุชีรา ง๊ะสมัน 12/2/2556
รายชื่อเด็กที่ผ่านการวัดแววให้เข้ารับการพัฒนาศูนย์เสาะหาและพัฒนา(ศูนย์ GTX จังหวัดสตูล) 2555 – 2556 5/10/2555
รูปโครงการค่ายภาษาเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3/9/2555
ขอเชิญเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล กิจกรรมค่ายภ 23/7/2555
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสตูล 10/5/2555
รายชื่อเด็กที่ผ่านการวัดแววให้เข้ารับการพัฒนาศูนย์เสาะหาและพัฒนา 2554 - 2555 9/9/2554
โครงการกิจกรรมเยาวชนจังหวัดสตูล (ปลูกป่าที่อำเภอละงู) 20/9/2553
โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเยาวชน(กิจกรรมปลูกป่า) 22/8/2553
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน 22/8/2553
สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2553 29/6/2553
สตูลลีก 53 29/6/2553