นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
289
ทั้งหมด : 
5703871
 
ลำดับ
ชื่อเอกสาร
ดาวน์โหลด
1 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2 แบบฟอร์มการกรอกรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา9 วรรคหนึ่ง (8) แห
3 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
4 แบบบันทึกแจ้งเหตุร้องเรียน/ร้องทุกข์
5 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประ
6 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เป็นสายงานอำนวยการท้องถิ่น ระดับ
7 เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการนำร่องการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประสานแผนฯ(สต 0023.3/ว3601 ลว.15 ส.ค.59)
8 บ่อน้ำร้อนทุ่งนุ้ย
9 แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งและเครือข่ายชุมชน
10 เปิดฟ้าอันดามัน สวรรค์ทะเลสตูล
11 ธรรมชาติแสนสุขใจ ป่าเขาลำเนาไพรที่สตูล
12 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 4
13 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 3
14 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 2
15 กรอบยุุทธศาสตร์ของอปท.สตูล 60-63 ส่วนที่ 1
1 | 2 | 3 | ถัดไป