นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
197
ทั้งหมด : 
5707284
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมปฐมนิเทศเด็กศูนย์ GTX จังหวัดสตูล รุ่นที่ ๓
(วันที่ : 17/10/2555 เวลา 16:34:38)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน จังหวัดสตูล 2555
(วันที่ : 05/10/2555 เวลา 10:41:00)
โครงการจัดฝึกอบรมศาสนพิธีกรสงฆ์ 7 - 9 กันยายน 2555
(วันที่ : 05/10/2555 เวลา 10:27:52)
งานเชิดชูเกียรติครูสอนดี จังหวัดสตูล
(วันที่ : 04/10/2555 เวลา 16:07:46)
โครงการค่ายภาษาเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (พิธีปิด)
(วันที่ : 13/09/2555 เวลา 13:58:02)
โครงการค่ายภาษาเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ภาษามลายู)
(วันที่ : 07/09/2555 เวลา 14:41:34)
โครงการค่ายภาษาเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ต่อ)
(วันที่ : 06/09/2555 เวลา 14:23:37)
โครงการค่ายภาษาเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(วันที่ : 04/09/2555 เวลา 11:43:59)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมในเดือนรอมฎอน กิจกรรมละศิลอด ปี ฮ.ศ.๑๔๓๓
(วันที่ : 17/08/2555 เวลา 10:45:33)
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดสตูล
(วันที่ : 11/05/2555 เวลา 13:23:19)
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเ้ด็กและเยาวชนมุสลิม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รุ่นที่ ๑๗-๑๘
(วันที่ : 01/05/2555 เวลา 11:06:34)
อบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิม (ศูนย์คลองช้างสตูล)
(วันที่ : 01/05/2555 เวลา 10:00:00)
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนมพรรษา 84 พรรษา
(วันที่ : 07/02/2555 เวลา 09:55:59)
ประชุมคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน อบจ.สตูล (16 พ.ย. 54)
(วันที่ : 16/11/2554 เวลา 17:03:17)