นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
192
ทั้งหมด : 
5707279
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2558
(วันที่ : 30/10/2558 เวลา 09:54:56)
โครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการสงฆ์ กิจกรรมจัดฝึกอบรมศาสนพิธีกรสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
(วันที่ : 25/09/2558 เวลา 15:10:18)
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมประชุมปฏิบัติการร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กับองค์กรภาครัฐ/เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ในจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2558
(วันที่ : 23/09/2558 เวลา 15:38:29)
โครงการให้ความรู้แก่ครูผู้สอนศาสนา (กีรออาตี) ประจำปีงบประมาณ 2558
(วันที่ : 11/09/2558 เวลา 15:36:33)
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
(วันที่ : 11/09/2558 เวลา 10:49:06)
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ( อบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล)
(วันที่ : 11/09/2558 เวลา 10:21:33)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลักศาสนา กิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชน รากแก้วแห่งปัญญา ประจำปี 2558
(วันที่ : 10/09/2558 เวลา 15:58:39)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้สอนศาสนาภาษามาลายู ภาษารูมี ตาดีกาจังหวัดสตูล ประจำปี 2558
(วันที่ : 10/09/2558 เวลา 09:46:31)
โครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา ประจำปี 2558
(วันที่ : 10/09/2558 เวลา 08:53:46)
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้หลักศาสนา กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริธรรมและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เดินทางไปแสวงบุญ ประจำปี 2558
(วันที่ : 09/09/2558 เวลา 15:04:41)
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.สตูล มอบปัจจัยละศีลอดแก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสตูล (10ก.ค.58)
(วันที่ : 23/07/2558 เวลา 11:36:35)
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสภาการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหสัดสตูล ครั้งที่ 2/2558
(วันที่ : 25/06/2558 เวลา 11:52:45)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน ประจำปี 2558
(วันที่ : 22/06/2558 เวลา 13:42:30)
อบรมเสริมสร้างทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษในจังหวัดสตูล
(วันที่ : 22/06/2558 เวลา 11:46:33)