นายอมาตย์   สุปราณี
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
123
ทั้งหมด : 
5778823
 
 
 
รายงานแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้แก้นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)
รายงานสรุปโครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ประจำจังหวัดสตูล
สรุปผลความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการใช้สนามกีฬา อบจ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้ นับถือศาสนาอิสลาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ระเบียบการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี (Smart Kids) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 อบจ.สตูล วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ อง
 

 
รายชื่อมัสยิด จังหวัดสตูล
รายชื่อวัด จังหวัดสตูล
ตารางการขอใช้สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล
แจ้งผลการขอใช้สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล
อัตราค่าบริการสนามกีฬากลางจังหวัดสตูล
 

 
ภาระหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 
ตั้งกระทู้
ครูสอนดี
สตูลลีค
 
 
ทักษะการเล่นฟุตบอล
 
>